Z bada­nia opi­nii publicz­nej prze­pro­wa­dzo­ne­go na zle­ce­nie Toron­to Sun wyni­ka, że aż 71 proc. onta­ryj­czy­ków opo­wia­da się za połą­cze­niem kato­lic­kich i publicz­nych kura­to­riów oświa­ty. Ankie­to­wa­ni uwa­ża­ją, że taki ruch pomógł­by w pod­nie­sie­niu efek­tyw­no­ści dzia­ła­nia wydzia­łów oświa­ty, a zaosz­czę­dzo­ne w ten spo­sób pie­nią­dze tra­fi­ły­by do szkół.

Pomysł połą­cze­nia kura­to­riów gene­ral­nie popie­ra­ją ankie­to­wa­ni ze wszyst­kich grup wie­ko­wych, przy czym naj­wy­raź­niej zazna­cza się popar­cie osób star­szych i zamoż­nych. Naj­mniej entu­zja­zmu wyra­ża­ją oso­by w wie­ku od 18 do 34 roku życia i ci, któ­rzy zara­bia­ją mniej niż 50 000 dola­rów rocznie.

Do szkół kato­lic­kich uczęsz­cza oko­ło 30 proc. onta­ryj­skich uczniów i co cie­ka­we połą­cze­nia kura­to­riów nie popie­ra oko­ło 30 proc. badanych.

Reklama

Rząd pre­mie­ra For­da odrzu­cił pomysł połą­cze­nia wydzia­łów oświa­ty. Szkol­nic­two kato­lic­kie jest gwa­ran­to­wa­ne przez konsytucję.

W ankie­cie prze­pro­wa­dzo­nej 4 grud­nia wzię­ły udział 593 doro­słe oso­by. Błąd sta­ty­stycz­ny wyno­si 4,6 proc.