NDP utwo­rzy rząd więk­szo­ścio­wy w Kolum­bii Bry­tyj­skiej po raz pierw­szy od ponad 20 lat. O 22:15 24 paź­dzier­ni­ka 2020 cza­su PT Hor­gan i NDP mie­li 54 z 87 miejsc w Legi­sla­tu­rze BC. Będzie to pierw­szy więk­szo­ścio­wy gabi­net NDP od 1996 roku.

Prze­wi­du­je się, że Libe­ra­ło­wie wezmą 30 man­da­tów, a Zie­lo­ni trzy.

Do utwo­rze­nia rzą­du potrze­ba tyl­ko 44 man­da­tów. Pięć­dzie­siąt czte­ry man­da­ty dla NDP pobi­ły­by rekord poprzed­niej par­tii, wyno­szą­cy 51 man­da­tów w 1991 roku.

Reklama

Pro­gno­zo­wa­ne wyni­ki poka­zu­ją, że ryzy­kow­ne zwo­ła­nie wybo­rów w środ­ku pan­de­mii sowi­cie opła­ci­ło się Hor­ga­no­wi, któ­ry przez całą kam­pa­nię utrzy­my­wał się dość wyso­ko w sondażach.

Dla kon­tra­stu była to ponu­ra noc dla libe­ra­łów i Zie­lo­nych. Obie par­tie mia­ły nadzie­ję, że ryzy­kow­ne przed­ter­mi­no­we wybo­ry odnio­są odwrot­ny sku­tek i stwo­rzą oka­zję do  prze­ję­cia legi­sla­tu­ry po trzech i pół roku rzą­dów mniej­szo­ścio­wych NDP.

Trzy­dzie­ści man­da­tów to poważ­ny cios dla libe­ra­łów, któ­rzy mie­li 41 man­da­tów w momen­cie roz­wią­za­nia parlamentu.

Plat­for­ma NDP zosta­ła w dużej mie­rze zbu­do­wa­na na dotych­cza­so­wych posu­nię­ciach par­tii i socja­li­ści obie­cu­ją kon­ty­nu­ować swą poli­ty­kę, w tym roz­sze­rzyć dota­cję do opie­ki nad dzieć­mi  i wpro­wa­dzić zamro­że­nie czyn­szu do koń­ca przy­szłe­go roku.