Nauczy­cie­le ze szkół pod­sta­wo­wych w Onta­rio zwięk­sza­ją naci­ski na rząd i zaostrza­ją kam­pa­nię „work-to-rule”. W ramach straj­ku wło­skie­go nie będą pla­no­wać żad­nych wycie­czek, a tak­że prze­sta­ną roz­po­wszech­niać listy i notat­ki od szkół i kura­to­riów, zbie­rać pie­nią­dze na róż­ne zaję­cia (z wyłą­cze­niem celów cha­ry­ta­tyw­nych), uczest­ni­czyć w przed­sta­wie­niach i wywie­szać w kla­sach zało­żeń peda­go­gicz­nych. Ele­men­ta­ry Teachers’ Fede­ra­tion of Onta­rio zacznie pro­test od wtorku.

Kam­pa­nia straj­ko­wa roz­po­czę­ła się 26 listo­pa­da. Nauczy­cie­le odmó­wi­li wypeł­nia­nia kart ocen za pierw­szy semestr, uczest­nic­twa w szko­le­niach orga­ni­zo­wa­nych przez szko­ły i kura­to­ria poza godzi­na­mi zajęć oraz uczest­nic­twa w szko­le­niach internetowych.

Nauczy­cie­le ze szkół śred­nich z dzie­wię­ciu kura­to­riów pla­nu­ją jed­no­dnio­wy strajk na śro­dę. Mini­ster edu­ka­cji Ste­phen Leece ape­lu­je do związ­kow­ców z OSSTF o powrót do sto­łu nego­cja­cyj­ne­go i sko­rzy­sta­nie z pomo­cy media­to­ra. Szef związ­ku mówi, że jest gotów odwo­łać śro­do­wy strajk, jeśli mini­ster odwo­ła odgór­ne zwięk­sza­nie liczeb­no­ści klas, obo­wiąz­ko­wy e‑learning oraz uchy­li dla nauczy­cie­li usta­wę o ogra­ni­cze­niu pod­wy­żek w sek­to­rze publicz­nym do 1 proc. rocznie.

reklama

Mini­ster mówi, że nauczy­cie­lom cho­dzi przede wszyst­kim o pła­ce. Mini­ster­stwo ofe­ru­je pod­wyż­kę w wyso­ko­ści 1 proc., tym­cza­sem nauczy­cie­le pro­szą o oko­ło 2 proc. Leece pod­kre­śla, że 2 proc. to dodat­ko­we 1,5 miliar­da dola­rów przez cały czas trwa­nia umo­wy zbiorowej.