Odcin­ki  auto­stra­dy 401 mię­dzy Napa­nee i Broc­kvil­le w Onta­rio zosta­ły zamknię­te w śro­dę po połu­dniu, ponie­waż poli­cja musia­ła inter­we­nio­wać z powo­du licz­nych wypad­ków zwią­za­nych z pogodą.

Oko­ło 12:50 poli­cja poin­for­mo­wa­ła że ​​z powo­du kil­ku wypad­ków zamknę­ła pro­wa­dzą­ce na zachód pasy przy Road 15 w pobli­żu Brockville.

Oko­ło 10 minut póź­niej zamknę­ła rów­nież   część 401 na wschód od Napa­nee przy Coun­ty Road 41 po karam­bo­lu wie­lu pojazdów.

REKLAMA

Envi­ron­ment  Cana­da infor­mo­wał „krót­kich, ale inten­syw­nych opa­dach śnie­gu”, któ­re mogą poważ­nie zmniej­szyć widocz­ność na drogach.

W twe­ecie OPP wezwał kie­row­ców do „dosto­so­wa­nia jaz­dy do zmie­nia­ją­cych się warun­ków pogodowych”.

OPP infor­mu­je, że co naj­mniej jed­na oso­ba dozna­ła poważ­nych obra­żeń w wyni­ku wypad­ku w regio­nie Trenton.