Kana­da pod­pi­sa­ła zmie­nio­ną nową umo­wę NAFTA ze Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi i Mek­sy­kiem zna­ną ofi­cjal­nie jako U.S.-Mexico-Canada Agre­ement (USMCA). W cere­mo­nii ofi­cjal­ne­go zło­że­nia pod­pi­sów na doku­men­cie, któ­ra odby­ła się we wto­rek w Mexi­co City, uczest­ni­czy­ła wice­pre­mier Chry­stia Fre­eland. Fre­eland wspo­mi­na­ła, że nego­cja­cje nie były łatwe, ale osta­tecz­nie uda­ło się osią­gnąć poro­zu­mie­nie, na któ­rym wszyst­kie stro­ny zysku­ją i któ­re zapew­ni pra­cow­ni­kom w trzech kra­jach sta­bil­ność na wie­le lat. Umo­wę sygno­wa­li ze stro­ny ame­ry­kań­skiej repre­zen­tant ds. han­dlu Robert Ligh­thi­zer oraz mek­sy­kań­ski pod­se­kre­tarz ds. pół­noc­no­ame­ry­kań­skich Jesus Seade.

North Ame­ri­can Free Tra­de Agre­ement obo­wią­zy­wa­ła przez 25 lat. U.S.-Mexico-Canada Agre­ement ory­gi­nal­nie zosta­ła pod­pi­sa­na w listo­pa­dzie 2018 roku. Mek­syk raty­fi­ko­wał ją w czerw­cu, a Kana­da oświad­czy­ła, że zro­bi to wte­dy kie­dy Sta­ny Zjed­no­czo­ne. Wte­dy jed­nak posta­wi­li się ame­ry­kań­scy demo­kra­ci w Kon­gre­sie. Spór doty­czył pra­wa pra­cy w Mek­sy­ku, han­dlu sta­lą i alu­mi­nium, ochro­ny wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej w odnie­sie­niu do leków oraz roz­strzy­ga­nia spo­rów. Dopro­wa­dzi­ło to do ponow­ne­go otwar­cia nego­cja­cji. Nowe usta­le­nia zosta­ły przy­ję­te przez kana­dyj­ski prze­mysł bar­dzo róż­nie. Naj­bar­dziej nie­za­do­wo­le­ni byli pro­du­cen­ci alu­mi­nium i sek­tor far­ma­ceu­tycz­ny­wy­twa­rza­ją­cy leki obję­te ochro­ną patentową.

Fre­eland, Ligh­thi­zer i Seade przed pod­pi­sa­niem umo­wy uczest­ni­czy­li w oddziel­nych kon­fe­ren­cjach pra­so­wych, pod­czas któ­rych bro­ni­li zmie­nio­nej tre­ści dokumentu.

Reklama

Pod­pi­sa­nie zmo­dy­fi­ko­wa­nej umo­wy ofi­cjal­nie obwie­ści­ła mar­sza­łek Izby Repre­zen­tan­tów Nan­cy Pelo­si. Pelo­si stwier­dzi­ła, że USM­CA­to krok naprzód wzglę­dem NAFTA i pod­kre­śli­ła rolę nego­cja­to­rów Demo­kra­tów. Pre­zy­dent Trump na twit­te­rze napi­sał, że to będzie naj­lep­sza i naj­waż­niej­sza umo­wa han­dlo­wa, jaką kie­dy­kol­wiek pod­pi­sa­ły Sta­ny Zjed­no­czo­ne. Będzie dobra dla wszyst­kich – far­me­rów, prze­my­słu pro­duk­cyj­ne­go, sek­to­ra ener­ge­tycz­ne­go i związ­ków zawodowych.

W dniu pod­pi­sa­nia umo­wy Demo­kra­ci posta­wi­li Trum­pa w stan oskar­że­nia (zasto­so­wa­li pro­ce­du­rę impeachmentu).