Nowa rewo­lu­cja bol­sze­wic­ka posłu­gu­je się pro­pa­go­wa­niem “glo­bal­nych” roz­wią­zań na pro­ble­my świa­ta do kon­tro­li spo­łe­czeństw, dla­te­go m.in pre­fe­ru­je się kon­cep­cje scen­tra­lio­wa­nej pro­duk­cji ener­gii nad pro­duk­cją roz­pro­szo­ną. Czło­wiek ma być uza­leż­nio­ny od dys­try­bu­cji bo w ten spo­sób moż­na go łatwiej kon­tro­lo­wać… — komen­tu­je Andrzej Kumor