Poli­cja w Toron­to pro­si spo­łe­czeń­stwo o pomoc w zlo­ka­li­zo­wa­niu męż­czy­zny, któ­ry znik­nął z ośrod­ka zdro­wia psy­chicz­ne­go w cen­trum miasta.

Cra­ig Tuc­ker ostat­ni raz był widzia­ny w rejo­nie Queen Stre­et West i Ossing­ton Ave­nue w pią­tek. Zbieg ma 176 cm, waży 180 fun­tów, brą­zo­we oczy i sple­cio­ne w dre­dy wło­sy się­ga­ją­ce  ramion.

W lutym tego roku Tuc­ker został uzna­ny przez sąd za nie­po­czy­tal­ne­go i odda­lo­no  zarzu­ty napa­ści z uży­ciem bro­ni i ata­ku powo­du­ją­ce­go obra­że­nia ciała.

REKLAMA

Poli­cja twier­dzi,  że Tuc­ker sta­no­wi zagro­że­nie dla sie­bie i innych.

Każ­dy, kto go zoba­czy,  pro­szo­ny jest o skon­tak­to­wa­nie się z poli­cją i uni­ka­nie wszel­kie­go kon­tak­tu z mężczyzną.