Zmia­ny podat­ko­we, któ­re wej­dą w życie 1 stycz­nia 2020, obni­żą podat­ki dla więk­szo­ści Kana­dyj­czy­ków, a tak­że wpły­ną na eme­ry­tów,  oso­by, któ­re nie­daw­no prze­pro­wa­dzi­ły sepa­ra­cję, a chcą wyko­rzy­stać swo­je oszczęd­no­ści eme­ry­tal­ne na zakup domu, a tak­że użyt­kow­ni­ków inter­ne­to­wych ser­wi­sów informacyjnych.

1 stycz­nia wzro­śnie pod­sta­wo­wa kwo­ta, jaką moż­na zaro­bić bez podat­ku. Zwięk­sze­nie pod­sta­wo­wej kwo­ty wol­nej od podat­ku docho­do­we­go zosta­ło obie­ca­ne przez libe­ra­łów pod­czas kam­pa­nii wybor­czej i jest roz­ło­żo­ne na  czte­ry lata, aż do kwo­ty 15 000 dol. w 2023 r.

W roku 2020 kwo­ta ta pod­nie­sio­na zosta­nie z 12 069 dol. do 13 229 dol.. Według Cana­dian Taxpay­ers Fede­ra­tion spo­wo­du­je to prze­cięt­ne zmniej­sze­nie podat­ku docho­do­we­go miesz­kań­ca Quebe­cu o 113 dol. rocz­nie a 138 dol. w przy­pad­ku podat­ni­ków z resz­ty Kanady.

reklama

Korzyść ta będzie mala­ła od zarob­ków więk­szych niż 150 473 dol. rocz­nie a zre­du­ko­wa­na zosta­nie do zera w przy­pad­ku Kana­dyj­czy­ków o docho­dach powy­żej 214 368 dol..

Obniż­kę podat­ku  rząd “zre­kom­pen­su­je”  sobie  wzro­stem skła­dek na kana­dyj­ski plan eme­ry­tal­ny CPP do mak­sy­mal­nie 97 dol.

Ogól­nie rzecz bio­rąc, miesz­kań­cy Onta­rio i Quebe­cu zara­bia­ją­cy mniej niż 100 000 dol. rocz­nie uzy­ska­ją oszczęd­no­ści net­to w wyso­ko­ści od 55 do 116 dol, rocznie.

Wśród innych wpro­wa­dza­nych zmian podat­ków federalnych:

Kana­dyj­czy­cy, któ­rzy pła­cą do 500 dol. za sub­skryp­cje wia­do­mo­ści cyfro­wych, mogą ubie­gać się o ulgę podat­ko­wą w wyso­ko­ści 75 dol..

- Nie­któ­re sto­wa­rzy­sze­nia dzien­ni­kar­skie dzia­ła­ją­ce jako orga­ni­za­cje non-pro­fit będą mogły się zare­je­stro­wać, w celu otrzy­my­wa­nia daro­wizn, zaś oso­by wpła­ca­ją­ce je któ­rzy będą mogły ubie­gać się o ulgę podat­ko­wą, jak na datek na cele cha­ry­ta­tyw­ne. Fir­my prze­ka­zu­ją­ce pie­nią­dze mogą rów­nież ubie­gać się o oszczęd­no­ści podatkowe.

W Alber­cie wdra­ża­ny jest fede­ral­ny poda­tek węglo­wy. Wynie­sie on 20 dol. za tonę emi­sji dwu­tlen­ku węgla, co zwięk­szy koszt ben­zy­ny, ole­ju napę­do­we­go i paliw do ogrze­wa­nia. Alber­ta­nie pła­ci­li pro­win­cjo­nal­ny poda­tek od emi­sji dwu­tlen­ku węgla, ale został on znie­sio­ny w nie­ca­łe dwa mie­sią­ce po tym, jak par­tia Uni­ted Con­se­rva­ti­ve  wygra­ła wybo­ry w Alber­cie. Kana­dyj­czy­cy w innych pro­win­cjach już pła­cą jakąś for­mę podat­ku węglowego.