Image by Thomas Wolter from Pixabay

Pomi­mo obaw o bez­pie­czeń­stwo pod­no­szo­nych przez obroń­ców praw osób nie­peł­no­spraw­nych 1 stycz­nia 2020 roz­po­czy­na się w Onta­rio pię­cio­let­ni pro­gram pilo­ta­żo­wy pozwa­la­ją­cy na uży­wa­nie elek­trycz­nych hulajnóg.

Rząd Onta­rio twier­dzi, że krok ten zwięk­szy moż­li­wo­ści biz­ne­so­we a tak­że pomo­że zmniej­szyć zatłoczenie.

Na e‑hulajnogach będzie moż­na jeź­dzić wszę­dzie tam, gdzie moż­na dzi­siaj na rowe­rze, rów­nież na uli­cach i dro­gach Nie mogą one jed­nak prze­kra­czać mak­sy­mal­nej pręd­ko­ści  24 kilo­me­trów na godzi­nę i muszą być wypo­sa­żo­ne w klak­son lub dzwonek.

reklama

Oso­by poru­sza­ją­ce się nimi muszą mieć co naj­mniej 16 lat i muszą nosić kask. E‑hulajnoga nie może ważyć wię­cej niż 45 kg.

Mini­ster­stwo poin­for­mo­wa­ło we wto­rek, że poszcze­gól­ne wła­dze muni­cy­pal­ne mogą usta­na­wiać wła­sne prze­pi­sy, regu­lu­ją­ce uży­wa­nie elek­trycz­nych hulajnóg.

Zda­niem kry­ty­ków, hulaj­no­gi będą niebezpieczne.

„Jako oso­ba nie­wi­do­ma chcę bez­piecz­nie cho­dzić w miej­scach publicz­nych” — ostrze­ga jeden z prze­ciw­ni­ków nowe­go pra­wa — „Oba­wiam się nie­ostroż­nej, nie posia­da­ją­cej pra­wa jaz­dy i ubez­pie­cze­nia oso­by w wie­ku 16 lat, bez prze­szko­le­nia czy  zna­jo­mo­ści zasad ruchu dro­go­we­go,  pędzą­cej bez­sze­lest­nie w moją stro­nę z pręd­ko­ścią 24 kilo­me­trów na godzi­nę na elek­trycz­nej hulajnodze.”

Zda­niem kry­ty­ków, fir­my wynaj­mu­ją­ce  elek­trycz­ne hulaj­no­gi powin­ny pono­sić obo­wiąz­ko­wą odpo­wie­dzial­ność za wszel­kie obra­że­nia spo­wo­do­wa­ne przez pojaz­dy, zaś licz­ba hulaj­nóg win­na być regulowana.

Pre­zes Bird Cana­da, fir­my wynaj­mu­ją­cej  elek­trycz­ne hulaj­no­gi, któ­ra przy­go­to­wu­je się do wej­ścia na rynek   w Toron­to na wio­snę, zapew­nia, że fir­ma poważ­nie trak­tu­je tro­skę o bezpieczeństwo.

Ste­wart Lyon  spo­tkał się z orga­ni­za­cja­mi, któ­re dzia­ła­ją w imie­niu osób nie­peł­no­spraw­nych, aby roz­wiać ich obawy.