Jed­na oso­ba zosta­ła poważ­nie ran­na pod­czas bój­ki, do któ­rej doszło nie­dłu­go po pół­no­cy w Nowy Rok w Fashion District. Poli­cja poda­ła, że incy­dent miał miej­sce przy skrzy­żo­wa­niu Por­t­land i Ade­la­ide po 1 w nocy. Na uli­cy kłó­ci­ła się para i przy­pad­ko­wy prze­cho­dzień pró­bo­wał inter­we­nio­wać. Został zra­nio­ny ostrym narzę­dziem, a odnie­sio­ne obra­że­nia mają sku­tek trwa­ły. Poli­cja zna­la­zła uży­tą broń. Nie poda­no, czy napast­ni­ko­wi posta­wio­no jakieś zarzuty.