Szpi­ta­le w GTA przy­wi­ta­ły pierw­sze dzie­ci, któ­re przy­szły na świat w nowym roku. Jed­nym z nich, być może pierw­szym, był mały Moham­med. Uro­dził się o pół­no­cy w Hum­ber River Hospital.

W Mis­sis­sau­dze z kolei 50 sekund po pół­no­cy przy­szedł na świat synek pań­stwa Walia, Ary­an. Uro­dził się w Cre­dit Val­ley Hospi­tal. Ważył osiem fun­tów i dwie uncje.

Pierw­szy poród w nowej deka­dzie w szpi­ta­lu Mount Sinai został ode­bra­ny o 12:13.