W nie­dzie­lę na 20 sta­cjach TTC zosta­nie wdro­żo­ny nowy model kon­tro­li bile­tów. Zosta­nie zamknię­tych 20 kas bile­to­wych zosta­nie zamknię­tych. Kon­tro­ler bile­tów nie będzie już sie­dział w “akwa­rium”, ale będzie stał przy bram­kach. Z tego miej­sca ma spraw­dzać, czy podróż­ni posia­da­ją bile­ty, toke­ny, bile­ty mie­sięcz­ne, odli­czo­ną gotów­kę i trans­fe­ry. Będzie też udzie­lał wszel­kich informacji.

Tra­dy­cyj­ne prze­szko­lo­ne kasy bile­to­we pozo­sta­ną na 45 sta­cjach metra do 29 mar­ca 2020 roku. Bud­ki zosta­ły już zli­kwi­do­wa­ne na wszyst­kich sta­cjach od Vau­ghan Metro­po­li­tan Cen­tre do Law­ren­ce West.