W śro­dę Ele­men­ta­ry Teachers’ Fede­ra­tion of Onta­rio (ETFO) wyda­ła oświad­cze­nie, w któ­rym ofi­cjal­nie poin­for­mo­wa­ła, że od ponie­dział­ku roz­po­czy­na strajk rota­cyj­ny — jeśli wcze­śniej nie nastą­pi prze­łom w roz­mo­wach z rzą­dem. W ponie­dzia­łek straj­ko­wać mają nauczy­cie­le w nastę­pu­ją­cych kura­to­riach: Toron­to District Scho­ol Board, Toron­to Catho­lic District Scho­ol Board (doty­czy Desi­gna­ted Ear­ly Chil­dho­od Edu­ca­tors), York Region District Scho­ol Board i Otta­wa-Car­le­ton District Scho­ol Board. Zwią­zek jest zobo­wią­za­ny poin­for­mo­wać kura­to­rium o straj­ku z pię­cio­dnio­wym wyprzedzeniem.

Prze­wod­ni­czą­cy ETFO, Sam Ham­mond, powie­dział, że w czwar­tek rano zosta­ną poda­ne pla­ny na kolej­ne dni.

Onta­rio Secon­da­ry Scho­ol Teachers’ Fede­ra­tio­n’s (OSSTF) zapo­wie­dzia­ła nato­miast na wto­rek kolej­ny jed­no­dnio­wy strajk w dzie­wię­ciu kura­to­riach, w tym w Toron­to. Będzie to szó­sta taka akcja w ostat­nich tygo­dniach. Mają w niej uczest­ni­czyć: Toron­to District Scho­ol Board, Sim­coe Coun­ty District Scho­ol Board, Sim­coe Musko­ka Catho­lic District Scho­ol Board, Tril­lium Lake­lands District Scho­ol Board, Hastings and Prin­ce Edward District Scho­ol Board, Rainy River District Scho­ol Board, Near North District Scho­ol Board, Grand Erie District Scho­ol Board i Brant Hal­di­mand Nor­folk Catho­lic District Scho­ol Board.

Nie­dłu­go po oświad­cze­niu ETFO mini­ster­stwo edu­ka­cji zapew­ni­ło, że pro­win­cja zaofe­ru­je rekom­pen­sa­ty pie­nięż­ne rodzi­com dzie­ci ze straj­ku­ją­cych szkół. Rekom­pen­sa­ta będzie przy­słu­gi­wać, jeśli dziec­ko ma mniej niż 12 lat lub mniej niż 21 lat w przy­pad­ku dzie­ci ze spe­cjal­ny­mi potrze­ba­mi korzy­sta­ją­cy­mi z edu­ka­cji publicz­nej. Staw­ki dzien­ne na dziec­ko: 60 dol. w przy­pad­ku dzie­ci poni­żej 6 roku życia, któ­re jesz­cze nie roz­po­czę­ły nauki szkol­nej, ale cho­dzą do cen­trum child care dzia­ła­ją­ce­go przy szko­le, zamy­ka­ne­go z powo­du straj­ku; 40 dol. — dzie­ci uczęsz­cza­ją­ce do przed­szko­la junior lub senior; 25 dol. — ucznio­wie klas 1–7; 40 dol. — dzie­ci ze spe­cjal­ny­mi potrze­ba­mi od przed­szko­la do 12 klasy.

Mini­ster edu­ka­cji Ste­phen Leece powie­dział w śro­dę, że ofe­ru­jąc rekom­pen­sa­ty pro­win­cja chce być “pro­ak­tyw­na”. “Mamy nadzie­ję, że to przy­nie­sie rodzi­nom pew­ną ulgę, stwier­dził Leece. Gdy­by wszy­scy nauczy­cie­le zastraj­ko­wa­li tego same­go dnia, pro­gram rekom­pen­sat kosz­to­wał­by 48 milio­nów dola­rów dzien­nie. Według mini­ster­stwa dzien­na pen­sja wszyst­kich nauczy­cie­li w pro­win­cji to 60 milionów.

Związ­kow­cy pod­su­mo­wa­li, że rząd pró­bu­je teraz prze­ku­pić rodzi­ców. Ham­mond powie­dział, że nale­ża­ło­by raczej prze­zna­czyć te pie­nią­dze na utrzy­ma­nie i roz­wój sys­te­mu edu­ka­cji “dzi­siaj, jutro i w przyszłości”.