W cen­trum Toron­to trwa­ją pra­ce nad kom­plek­sem budyn­ków, któ­re sta­ną na gigan­tycz­nej stud­ni. Pro­jekt zbior­ni­ka ter­mal­ne­go to pomysł Enwa­ve Ener­gy. The Well powsta­je w miej­scu, gdzie znaj­do­wa­ła się sie­dzi­ba Glo­be and Mail. W sied­miu budyn­kach będą biu­ra, loka­le usłu­go­we, skle­py i pra­wie 2000 miesz­kań. Naj­cie­kaw­sze jed­nak kry­je się pod ziemią.

Woda w stud­ni będzie słu­żyć zarów­no do ogrze­wa­nia, jak i do kli­ma­ty­zo­wa­nia pomiesz­czeń. Ma być nowo­cze­śnie i eko­lo­gicz­nie. Pod­ziem­na stud­nia będzie głęb­sza niż par­kin­gi pod­ziem­ne, się­gnie ska­ły macie­rzy­stej, a jej gór­na kra­wędź znaj­dzie się kil­ka metrów nad pozio­mem morza. Pomie­ści milio­ny litrów wody.

To będzie wiel­ki aku­mu­la­tor ter­micz­ny, mówi Car­son Gem­mill, inży­nier pro­wa­dzą­cy Enwa­ve Ener­gy w Toron­to. Stud­nia ma być chłod­na latem, a gorą­ca zimą.

Reklama

Enwa­ve to fir­ma, któ­ra zaczy­na­ła jako przed­się­bior­stwo publicz­ne. Zaj­mo­wa­ła się ogrze­wa­niem budyn­ków miej­skich i szpi­ta­li. Zaczę­ła opra­co­wy­wać inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie nisko­emi­syj­ne, przez co jakieś 10 lat temu sku­pi­ła na sobie uwa­gę mediów. Zaczę­ła pobie­rać wodę z tego same­go źró­dła, z któ­re­go jest czer­pa­na woda pit­na dla Toron­to — czy­li z zim­nych głę­bin jezio­ra Onta­rio. Woda o tem­pe­ra­tu­rze zale­d­wie kil­ku stop­ni dosko­na­le nada­wał się do chło­dze­nia budyn­ków. Elek­trycz­ne kli­ma­ty­za­to­ry oka­za­ły się niepotrzebne.

Stud­nia w pro­jek­cie The Well będzie napeł­nia­na zim­ną wodą w nocy, kie­dy zapo­trze­bo­wa­nie na kli­ma­ty­zo­wa­nie pomiesz­czeń jest niż­sze. Jeśli cho­dzi o ogrze­wa­nie, to sys­tem też będzie się odzna­czał niską emi­sją węgla, tłu­ma­czy Gem­mill. Tra­dy­cyj­nie ogrze­wa­nie dużych budyn­ków opie­ra się na cyr­ku­la­cji wody i pary wod­nej, a do goto­wa­nia wody sto­so­wa­ne są pal­ni­ki gazo­we. W pro­jek­cie Enwa­ve ogrze­wa­nie wody opie­ra się na zja­wi­sku radia­cji (czy­li pro­mie­nio­wa­nia), a woda nie musi być wrzą­ca. Tu otwie­ra­ją się moż­li­wo­ści dla zasto­so­wa­nia innych tech­no­lo­gii, np. wyko­rzy­sta­nia elek­trycz­nych pomp cie­pła, któ­re mogą pobie­rać cie­pło ze źró­dła o niż­szej temperaturze.

Wie­le osób nie zda­je sobie spra­wy z tego, że w dużych mia­stach ist­nie­ją miej­sca, któ­re nawet zimą trze­ba chło­dzić. Są to wiel­kie scen­tra­li­zo­wa­ne ser­we­row­nie. Korzy­sta­ją z nich np. ban­ki czy fir­my ofe­ru­ją­ce usłu­gi w chmu­rze. Enwa­ve chce więc to cie­pło wyko­rzy­stać, żeby za pomo­cą pomp cie­pła ogrze­wać chłod­ną wodę o tem­pe­ra­tu­rze 13 stop­ni do 60 stop­ni. Ta już może być wyko­rzy­sta­na do ogrze­wa­nia pomieszczeń.