Decy­zja pre­zy­den­ta USA Donal­da Trum­pa o nało­że­niu ogra­ni­czeń wizo­wych na sześć nowych państw może zwięk­szyć napływ imi­gran­tów do Kanady.

Wcze­śniej­sze zmia­ny w poli­ty­ce imi­gra­cyj­nej USA wobec Haiti i Ira­nu powo­do­wa­ły wzrost wnio­sków o azy­lo­wych w  Kana­dzie. Tym razem zmia­ny wpro­wa­dza­ne przez admi­ni­stra­cję Trum­pa doty­czą oby­wa­te­li Nige­rii, Suda­nu i Ery­trey, którz już dziś nale­żą do naj­więk­szych grup wnio­sku­ją­cych o sta­tus uchodź­cy wśród osób nie­le­gal­nie prze­kra­cza­ją­cych gra­ni­cę Kana­dy z USA

Jesz­cze w tym mie­sią­cu oby­wa­te­le tych i trzech innych kra­jów będą w znacz­nym stop­niu mie­li ogra­ni­czo­ne pra­wo do uzy­ska­nia sta­łe­go poby­tu w USA, choć  nadal będą mogli ubie­gać się o wizy tury­stycz­ne i biznesowe.

Wcze­śniej­sza ana­li­zy kana­dyj­skie poka­zy­wa­ły że ​​wie­le osób nie­le­gal­nie wjeż­dża­ją­cych do Kana­dy w Quebe­cu posia­da wizy ame­ry­kań­skie, cza­sa­mi uzy­ska­ne li tyl­ko po to, by nie­le­gal­nie prze­kra­czać gra­ni­cę do Kanady..

„Zoba­czy­my więc ludzi, któ­rzy wcze­śniej liczy­li na moż­li­wość uzy­ska­nia zie­lo­nej kar­ty w USA, a teraz będą chcie­li imi­gro­iwać do Kana­dy tłu­ma­czy Robert Fal­co­ner, badacz ds. Imi­gra­cji w Uni­ver­si­ty of Calgary.

W 2017 r. Trump ostro ogra­ni­czył imi­gra­cję z kil­ku kra­jów, w tym z Ira­nu. Rok wcze­śniej 2437 Irań­czy­ków zło­ży­ło w Kana­dzie wnio­sek o pozwo­le­nie na naukę, zaś w pierw­szych 11 mie­sią­cach 2019 r. było to już 13 277 osób.

Fal­co­ner uwa­ża, że w związ­ku z dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cą się kla­są śred­nią w Nige­rii może mieć do czy­nie­nia z podob­nym napływem.

Nige­ria jest obec­nie naj­więk­szym kra­jem pocho­dze­nia dla osób prze­kra­cza­ją­cych nie­le­gal­nie  gra­ni­cę — 14 621 wnio­sków o azyl z 50 635 zło­żo­nych mię­dzy lutym 2017 r. A wrze­śniem 2019 r. Wie­lu doma­ga się azy­lu dekla­ru­jąc homo­sek­su­alizm, któ­ry w Nige­rii jest zaka­za­ny i karany.