Doty­czy tek­stu z poprzed­nie­go nume­ru „Trud­ny powrót wia­ry na Kubę”

Myślę, że ten autor jest źle poin­for­mo­wa­ny o Kubie. To daje do myśle­nia kogo inte­re­sy repre­zen­tu­je ten duchow­ny. Na pew­no nie Kubań­czy­ków. Mar­co Rubio jest wro­giem Pol­ski bo pod­pi­sał 447, a w tym arty­ku­le jest potrak­to­wa­ny jako dobry.Ten arty­kuł jest LIPA.

Wie­sła­wa

Od redak­cji: Sza­now­na Pani, Pani wnio­ski z lek­tu­ry tego tek­stu są błędne.

•••

W ostat­nim nume­rze Goń­ca Pani Ali­cja Far­mus pisze: “Kto za nimi gło­so­wał”. Odpo­wiedź jest pro­sta: Kiep­scy. Podob­nych pytań moż­na zadać dużo wię­cej. Kto w 1993 gło­so­wał za “ukła­dem” (pre­mie­rzy Paw­lak, tow. Olek­sy, tow. Cimo­sze­wicz)? Odpo­wiedź: Kiep­scy. Kto w roku 1995 wybrał tow. Kwa­śniew­skie­go? Kiep­scy. Kto w roku 2000 wybrał tow. Kwa­śniew­skie­go po raz dru­gi? Kiep­scy. Kto w roku 2001 wybrał SLD (tow. Mil­ler)? Kiep­scy. Kto w roku 2007 usu­nął PiS i wybrał PO? Kiep­scy. Kto w roku 2010 wybrał Komo­ru­skie­go? Kiep­scy. Kto w roku 2011 wybrał PO po raz dru­gi? Kiep­scy. Kto w roku 2019 wybrał “total­sów” do Sena­tu? Kiepscy.

Wła­śnie prze­czy­ta­łem w inter­ne­cie: “Przy­ję­ta zosta­ła popraw­ka 39. zgło­szo­na m,in. przez Krzysz­to­fa Śmisz­ka, wzy­wa­ją­ca do obję­cia Pol­ski pro­ce­du­rą moni­to­rin­gu, któ­rą teraz obję­te są Rosja, Ukra­ina, Tur­cja, Moł­da­wia, Gru­zja, Ser­bia, Bośnia i Her­ce­go­wi­na, Alba­nia, Arme­nia i Azer­bej­dżan. Pol­ska będzie jedy­nym kra­jem UE pod­le­ga­ją­cym tej pro­ce­du­rze rady Europy”.

Oto jeden z rezul­ta­tów gło­so­wa­nia Kiepskich.

                        Z poważaniem,

Jacek Hej­nar

Faszy­stow­ski Oszołom

Mis­sis­sau­ga, ON.

Od redak­cji: Sza­now­ny Panie, z tego, co Pan pisze wyni­ka, że demo­kra­cja powin­na zostać zakazana.