Ama­zon fires nothing but ano­ther hyste­ri­cal sca­re sto­ry from the fake news media; in truth, the num­ber of fires is FALLING – NaturalNews.com

        Panie Andrzeju

Dzię­ki za wspa­nia­ły wywiad — arty­kuł z panem Miet­kiem uzdro­wi­cie­lem. Same rewe­la­cje z pierw­szej ręki. Nie­ste­ty bra­ku­je sta­ty­styk. Z tego co piszą w naturalnews.com to raczej ilość poża­rów jest nawet mniej­sza niż w naj­gor­szych latach. Oso­bi­ście marzę o zaprze­sta­niu gra­bież­cze­go wyrębu.

Reklama

W całej tej burzy w mediach głów­ne­go ście­ku cho­dzi­ło o zepsu­cie nastro­ju suk­ce­su na spo­tka­niu G 7 w Pary­żu, skłó­ce­niu pre­zy­den­tów Bra­zy­lii, Fran­cji i Ame­ry­ki. Media naj­bar­dziej chcia­ły doko­pać Trum­po­wi i wsta­wić następ­ny kij w szpry­chy. Pre­zy­dent Bra­zy­lii został obra­żo­ny i obra­ził Macro­na. Bra­zy­lij­czyk obe­rwał też pew­nie za to, że popie­ra Trum­pa. Praw­dzi­we pyta­nie zaku­li­so­we to, czy Trump osią­gnął swo­je poli­tycz­ne cele na tym spo­tka­niu. Po tym spo­tka­niu Ama­zo­nia dalej pew­nie będzie spo­koj­nie pło­nąć, a mediom to będzie raczej obo­jęt­ne, nie licząc tych, któ­rzy zawsze tym żyją i pró­bu­ją coś zmienić.

Wer­tu­jąc wypo­wie­dzi o płu­cach glo­bu, dowie­dzia­łem się też, że oce­any pro­du­ku­ją ok. 60% tle­nu. Co nie zna­czy, że mamy  zapo­mnieć o Amazonii.

 Pozdrawiam

Grze­gorz Kuciara

Od redak­cji: Zga­dza się

•••

        Nic już mnie w Kana­dzie nie zaskoczy.

Orga­ni­za­cja (Demen­tia Advo­ca­cy Cana­da) repre­zen­tu­ją­ca śro­do­wi­sko cho­rych na demen­cję, pro­mu­je euta­na­zje dla cho­rych na…demencję. Gwa­ran­tu­ję, że cokol­wiek rząd i lewac­kie orga­ni­za­cje zapro­po­nu­ją to sta­nie się to pra­wem bez żad­ne­go sprze­ci­wu spo­łe­czeń­stwa. W Kana­dzie nie ma żad­nych wiel­kich pro­te­stów, takich jakie obser­wu­je­my w Europie.

Rząd z tym spo­łe­czeń­stwem może zro­bić prak­tycz­nie wszyst­ko bez więk­sze­go sprzeciwu.

DAC nie jest jedy­ną orga­ni­za­cją, któ­ra tyl­ko z nazwy uda­je, że coś, lub kogoś repre­zen­tu­je. Tzw “zachod­nia demo­kra­cja” po pro­stu nie dzia­ła. Buduj­my w Pol­sce praw­dzi­wą demokrację.

Jeże­li zdraj­cy Naro­du Pol­skie­go z PO, SLD, PSL, Nowo­cze­sna (odno­ga PO) wró­cą do wła­dzy to będzie­my mie­li jesz­cze więk­szy zamor­dyzm, znie­wo­le­nie, prze­śla­do­wa­nia, gra­bie­że, korup­cję, zadłu­że­nie, rodzin­ne tra­ge­die, samo­bój­stwa… niż to, co było przed 2015.

  Od redak­cji: w dzi­siej­szych cza­sach w świe­cie zachod­nim demo­kra­cja  jest sztu­ką manipulacji.•••

Gdańsk, 15.09.2019 r. Jak inter­pre­tu­je total­na opo­zy­cja gło­szo­ne i reali­zo­wa­ne obiet­ni­ce wybor­cze przez Pra­wo i Sprawiedliwość?

1. Zgło­szo­na na wie­cu przed­wy­bor­czym przez pre­ze­sa PiSu J. Kaczyń­skie­go pod­wyż­ka mini­mal­nych płac wywo­ła­ła burz­li­wą dys­ku­sję. Argu­men­ty przed­sta­wia­ne przez opo­zy­cję trze­ba uznać za kla­sycz­ną dema­go­gię. Cią­gle pod­kre­śla­no, że zarob­ki w Pol­sce są niskie i obser­wu­je się wyjazd mło­dych, naj­czę­ściej wykształ­co­nych Pola­ków na Zachód, gdzie mogą zaro­bić wię­cej. Nic dziw­ne­go, że w tej chwi­li w Pol­sce bra­ku­je wie­lu fachowców.

2. Od wie­lu lat zde­cy­do­wa­na więk­szość Pola­ków uwa­ża, że pol­skie sądow­nic­two wyma­ga reform. Opo­zy­cja też chce reform, ale takich, aby było po sta­re­mu. Powszech­nie wia­do­mym jest, że o wszyst­kim decy­du­ją ludzie, a nie para­gra­fy i kodek­sy, któ­re nie zastą­pią pra­co­wi­tych i uczci­wych ludzi. Gdy Mini­ster Spra­wie­dli­wo­ści przy­stą­pił — zgod­nie z przed­wy­bor­czy­mi obiet­ni­ca­mi — do reali­za­cji wymia­ny kadr, powstał nie­sa­mo­wi­ty bunt wśród nie­któ­rych sędziów oraz postu­lat dymi­sji mini­stra. Igno­ru­je się zasłu­gi ukró­ce­nia wie­lu machlo­jek i popra­wę budże­tu, do cze­go w dużym stop­niu przy­czy­nił się Mini­ster Sprawiedliwości.

Zgło­szo­ny na 2020 budżet bez defi­cy­tu opo­zy­cja uwa­ża za pocią­gnię­cie pro­pa­gan­do­we. Igno­ru­je się dobre wyni­ki eko­no­micz­ne i reali­za­cję zgło­szo­nych obiet­nic wybor­czych. Pla­no­wa­ny na 2018 rok defi­cyt budże­to­wy zre­ali­zo­wa­ny został tyl­ko w 10%.

3. Prze­ko­nu­je mnie to, co pisze Bro­ni­sław Wild­ste­in w 36. nume­rze tygo­dni­ka W Sie­ci: “Od wie­lu dekad Zachód jest polem ide­owej woj­ny. Wła­ści­wie zakoń­czy­ła się ona zwy­cię­stwem lewi­co­wo-libe­ral­nej dok­try­ny, ale jej wyznaw­cy nie zado­wa­la­ją się zwy­kłym względ­nym suk­ce­sem, oni chcą zwy­cię­stwa total­ne­go, to zna­czy eks­tre­mo­wa­nia nie­zgod­nych z nią poglą­dów, a cza­sa­mi ich rzecz­ni­ków.” Wystę­pu­ją­ca nie­daw­no w radiu kan­dy­dat­ka tzw. Lewi­cy na sena­to­ra powie­dzia­ła: “Nie podo­ba mi się, że w szko­le pyta­ją ucznia, dla­cze­go nie chce cho­dzić na reli­gię.” Jed­no­cze­śnie uwa­ża, że zaję­cia z sek­su­olo­gii powin­ny być obo­wią­zu­ją­ce mimo sprze­ci­wów rodzi­ców. Ta wypo­wiedź oraz posta­no­wie­nie rek­to­ra Uni­wer­sy­te­tu Toruń­skie­go, któ­re­mu nie podo­ba się felie­ton kry­tycz­ny na temat LGBT. Te zda­rze­nia potwier­dza­ją słusz­ność wypo­wie­dzi B. Wild­ste­ina. Rodzą­ca się w Afry­ce bom­ba demo­gra­ficz­na i napływ do wymie­ra­ją­cej Euro­py Zachod­niej może tra­gicz­nie zre­wi­do­wać pseu­do­nau­ko­we teo­rie zwo­len­ni­ków LGBT. War­to przy­po­mnieć, że ide­olo­dzy komu­ni­zmu podob­nie jak LGBT powo­ły­wa­li się na osią­gnię­cia nauko­we. Czym to się skoń­czy­ło naj­le­piej widać w Korei Pół­noc­nej i Wenezueli.

Z powa­ża­niem i pozdro­wie­nia­mi, W. Łęc­ki