“Woj­na han­dlo­wa” przy­no­si efek­ty. Defi­cyt USA w han­dlu towa­ro­wym z Chi­na­mi zmniej­szył się w ubie­głym roku aż o 74 mld dol. i spadł do naj­niż­sze­go pozio­mu od 2014 r.

W 2019 r. Sta­ny Zjed­no­czo­ne odno­to­wa­ły 345,6 mld dol. defi­cy­tu w dwu­stron­nym han­dlu towa­ro­wym z Chi­na­mi. Ozna­cza to, że w dru­gim roku woj­ny han­dlo­wej (i pierw­szym, gdy kar­ne cła nało­żo­ne na towa­ry spro­wa­dza­ne zza Muru obo­wią­zy­wa­ły peł­ne 12 mie­się­cy) Ame­ry­ka­nie zmniej­szy­li ujem­ne sal­do o rekor­do­we 73,9 mld dol., czy­li o ponad jed­ną szó­stą. Spa­dek defi­cy­tu nastą­pił  przede wszyst­kim za spra­wą obni­że­nia impor­tu towa­rów z Chin — spadł on o 11 proc. do 452 mld dol. w ubie­głym roku z 540 mld dol. w 2018 r. Jesz­cze moc­niej pro­cen­to­wo (o 16 proc.) obni­żył się eks­port do Pań­stwa Środ­ka — do 107 mld dol. z 120 mld dol.

Spa­dek nie­rów­no­wa­gi potwier­dza­ją rów­nież dane chiń­skie. Według Peki­nu Pań­stwo Środ­ka zano­to­wa­ło w ubie­głym roku 296 mld dol. nad­wyż­ki w han­dlu z USA.

reklama

Defi­cyt w wymia­nie mię­dzy­na­ro­do­wej się­gnął 2,9 proc. PKB USA wobec 3 proc. w 2018 r.  za bankier.pl