Lekarz z mia­sta Wuhan w środ­ko­wych Chi­nach, któ­ry w grud­niu ostrze­gał kole­gów po fachu przed epi­de­mią wywo­łu­ją­ce­go zapa­le­nie płuc koro­na­wi­ru­sa i został za to pouczo­ny przez poli­cję, zmarł z powo­du zaka­że­nia wiru­sem – prze­ka­za­ły chiń­skie media.

Oku­li­sta Li Wenliang pra­co­wał w jed­nym ze szpi­ta­li w Wuha­nie, gdzie znaj­du­je się pier­wot­ne ogni­sko epi­de­mii koro­na­wi­ru­sa. W swo­im ostat­nim wpi­sie w sie­ci spo­łecz­no­ścio­wej Weibo 1 lute­go poin­for­mo­wał, że stwier­dzo­no u nie­go zakażenie.

W czwar­tek wie­czo­rem Li zmarł w szpi­ta­lu w wyni­ku zapa­le­nia płuc wywo­ła­ne­go nowym koro­na­wi­ru­sem – podał w inter­ne­cie dzien­nik „Huanqiu Shi­bao”, powo­łu­jąc się na nie­wy­mie­nio­ne z nazwisk źródła.

Do pół­no­cy ze śro­dy na czwar­tek zaka­że­nie koro­na­wi­ru­sem 2019-nCoV potwier­dzo­no w Chi­nach kon­ty­nen­tal­nych u 28 tys. osób, a 563 zmar­ły; tyl­ko w śro­dę zmar­ły 73 oso­by – prze­ka­za­ła pań­stwo­wa komi­sja zdro­wia. Wirus prze­do­stał się do wszyst­kich pro­win­cji i regio­nów ChRL oraz do ok. 25 innych kra­jów. Poza Chi­na­mi kon­ty­nen­tal­ny­mi odno­to­wa­no jak dotąd dwa zgo­ny: na Fili­pi­nach i w Hongkongu.

Tym­cza­sem z Wuhan repa­trio­wa­no w czwar­tek set­ki Kana­dyj­czy­ków; na pokła­dzie wyczar­te­ro­wa­ne­go samo­lo­tu znaj­do­wa­ło się  176 pasażerów.

Na wstęp­nym mani­fe­ście  było 211 osób. W wywia­dzie dla Power & Poli­tics CBC News Network , mini­ster zdro­wia Pat­ty Haj­du powie­dzia­ła, że ​​moż­li­we jest, że nie­któ­rym z 18 osób, któ­re osta­tecz­nie nie weszły na pokład, zaka­za­no wstę­pu ponie­waż wyka­zy­wa­ły obja­wy choroby.

Pod­czas czwart­ko­wej kon­fe­ren­cji pra­so­wej mini­ster spraw zagra­nicz­nych Fra­nço­is-Phi­lip­pe Cham­pa­gne powie­dział, że kana­dyj­ski samo­lot ma przy­le­cieć do Tren­ton Ont. w pią­tek rano po mię­dzy­lą­do­wa­niu w Vancouver.

Dru­gi wyczar­te­ro­wa­ny samo­lot z pozo­sta­ły­mi Kana­dyj­czy­ka­mi odle­ci z Wuhan w ponie­dzia­łek, powie­dział Champagne.

 

Repa­trio­wa­nym towa­rzy­szą w samo­lo­cie pra­cow­ni­cy kana­dyj­skie­go Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej i zdro­wia publicz­ne­go mają natych­miast izo­lo­wać każ­de­go, kto pod­czas lotu oka­że obja­wy zachorowania.

Powra­ca­ją­cy pasa­że­ro­wie z obu lotów będą pod­le­gać kwa­ran­tan­nie przez 14 dni w bazie w Trenton.

 

W Kana­dzie odno­to­wa­no pięć potwier­dzo­nych przy­pad­ków koro­no­wi­ru­sa — trzy w Onta­rio i dwa w Kolum­bii Bry­tyj­skiej — a urzęd­ni­cy zdro­wia publicz­ne­go twier­dzą, że ryzy­ko zacho­ro­wa­nia dla Kana­dyj­czy­ków pozo­sta­je niskie.

Za PAP CBC