Czte­ry oso­by są ran­ne, jed­na w sta­nie kry­tycz­nym, po wypad­ku z udzia­łem wie­lu pojaz­dów oraz auto­bu­su miej­skie­go w Mississauga.

Zda­rze­nie mia­ło miej­sce na skrzy­żo­wa­niu Der­ry i Dixie tuż przed 6 rano we wtorek.

Poli­cja w Peel powie­dzia­ła, że ​​wyglą­da na to, że samo­chód oso­bo­wy­je­chał na zachód na Der­ry, kie­dy stra­cił kon­tro­lę, ude­rzył w pick-upa, a następ­nie ude­rzył w auto­bus. Pick-up następ­nie wje­chał w inny pojazd, zanim ude­rzył w autobus.

Kie­row­ca samo­cho­du, któ­ry zde­rzył się z pick-upem i auto­bu­sem, odniósł poważ­ne obrażenia.