Osiem osób nie żyje, a pięć zosta­ło poważ­nie ran­nych w miej­sco­wo­ści Hanau pod Frank­fur­tem nad Menem – infor­mu­ją nie­miec­kie media. Strza­ły padły w dwóch loka­lach z faj­ka­mi wodnymi.

Spraw­ca lub spraw­cy mie­li naj­pierw otwo­rzyć ogień w jed­nym z barów w cen­trum mia­sta, zabi­ja­jąc trzy oso­by. Następ­nie poje­cha­li do dziel­ni­cy Kes­sel­stadt, gdzie w dru­gim z loka­li zastrze­li­li pięć osób.

Bild poin­for­mo­wał, że ofia­ra­mi ata­ku są Kur­do­wie. Poli­cja nie komen­tu­je tych informacji.

Osiem osób nie żyje, a pięć zosta­ło poważ­nie ran­nych w miej­sco­wo­ści Hanau pod Frank­fur­tem nad Menem – infor­mu­ją nie­miec­kie media. Strza­ły padły w dwóch loka­lach z faj­ka­mi wodnymi.