Biblio­te­ka cen­tral­na w Mis­sis­sau­ga zosta­nie zamknię­ta na 2 lata na czas remon­tu, któ­ry ma kosz­to­wać 42,8 mln dola­rów. Pla­ców­ka, ma zyskać 34 000 stóp kwa­dra­to­wych powierzchni

Biblio­te­ka zosta­nie zamknię­ta  począw­szy od 24 grud­nia 2020 r., A budy­nek zosta­nie ponow­nie otwar­ty na począt­ku 2023 r.

Biblio­te­ka uzy­ska nową prze­strzeń dla dzie­ci, ulep­szo­ne wspar­cie dla osób doświad­cza­ją­cych bez­dom­no­ści i nowe usłu­gi gastronomiczne.

Bur­mistrz Mis­sis­sau­ga Bon­nie Crom­bie powie­dzia­ła, że ​​nowa biblio­te­ka będzie odgry­wać dużą rolę w prze­kształ­ce­niu cen­trum miasta.
„Będzie dzia­łać jako hub spo­łecz­ny i two­rząc prze­strzeń, któ­ra uła­twi naukę i stwo­rzy nowe szan­se  tysiąc­om ludzi, któ­rzy miesz­ka­ją, pra­cu­ją i uczą sięw cen­trum mia­sta i poza nim”, stwier­dza Crom­bie w komunikacie.

reklama

Prze­bu­do­wa nastą­pi cza­sie gdy w cen­trum Mis­sis­sau­gi jest rady­kal­nie prze­bu­do­wy­wa­ne powsta­je nowe osie­dle miesz­ka­nio­we na  18 000 osób — Squ­are One District i kolej­ka Huron­ta­rio LRT , któ­re mają zostać ukoń­czo­ne do 2024 roku.

Biblio­te­ka Cen­tral­na, któ­ra jest jed­ną z 18 biblio­tek miej­skich w Mis­sis­sau­ga, zosta­ła otwar­ta w 1991 roku.

Dwu­let­nia moder­ni­za­cja jest pierw­szą poważ­ną reno­wa­cją biblio­te­ki od cza­su jej otwarcia.

Miesz­kań­cy mogą prze­ka­zać opi­nie na temat remon­tu na stronie

https://yoursay.mississauga.ca/central-reno .