Sta­ti­stics Cana­da poda­je, że wzrost gospo­dar­czy w czwar­tym kwar­ta­le zwol­nił do pozio­mu 0,3 proc. w ska­li roku. Agen­cja sta­ty­stycz­na sko­ry­go­wa­ła też wynik dla trze­cie­go kwar­ta­łu — został obni­żo­ny z poda­wa­nej wstęp­nie war­to­ści 1,3 proc. do 1,1 proc. w ska­li rocznej.

Wynik z czwar­te­go kwar­ta­łu jest zgod­ny z prze­wi­dy­wa­nia­mi eko­no­mi­stów. Sła­by wynik ma zwią­zek ze spad­kiem inwe­sty­cji biz­ne­so­wych i sła­by­mi wyni­ka­mi w han­dlu mię­dzy­na­ro­do­wym. Poza tym nie bez zna­cze­nia były zamknię­cia ruro­cią­gów, trud­ne warun­ki zbio­rów dla rol­ni­ków, ośmio­dnio­wy strajk na kolei w listo­pa­dzie. Wzrost zaob­ser­wo­wa­no z kolei w wydat­kach gospo­darstw domowych.

Pod­su­mo­wu­jąc, wzrost gospo­dar­czy w 2019 roku wyniósł 1,6 proc. Wynik jest gor­szy niż za 2018 rok, kie­dy to odno­to­wa­no wzrost PKB na pozio­mie 2 proc.

reklama