Dzia­łacz­ka wol­nych związ­ków zawo­do­wych i legen­da Soli­dar­no­ści; Anna Walen­ty­no­wicz zosta­ła uzna­na przez ame­ry­kań­ski tygo­dnik Time za jed­ną ze 100 kobiet, któ­re zde­fi­nio­wa­ły ostat­nie stu­le­cie. Walen­ty­no­wicz, któ­ra zgi­nę­ła w kata­stro­fie smo­leń­skiej, wska­za­no jako naj­waż­niej­szą kobie­tę 1980 roku.

Por­tre­ty 100 kobiet z ostat­nie­go stu­le­cia to pro­jekt tygo­dni­ka “Time”, któ­ry ma zwró­cić uwa­gę na wpły­wo­we kobie­ty, któ­re czę­sto pozo­sta­wa­ły w cie­niu męż­czyzn. Gaze­ta przy­po­mi­na, że pier­wot­nie nada­wa­ła tytuł “Man of the Year” w 1999 r. zmie­nio­ny na “Per­son of the Year” i w więk­szo­ści przy­pa­dał on mężczyznom.

“Time” przy­go­to­wał też — w przy­pad­ku, gdy wyróż­nio­ną tytu­łem “Per­son of the Year” nie była kobie­ta, jak np. w 2019 r. akty­wist­ka na rzecz ochro­ny kli­ma­tu Gre­ta Thun­berg — okład­ki z wize­run­ka­mi kobiet wybra­nych jako te, któ­re w danym roku defi­nio­wa­ły ostat­nie sto lat.

reklama

Walen­ty­no­wicz — Kobie­tę Roku 1980 — cza­so­pi­smo okre­śla jako mat­kę pol­skiej nie­pod­le­gło­ści. Przy­po­mi­na jej życio­rys i to, że jej zwol­nie­nie ze Stocz­ni Gdań­skiej (wów­czas stocz­ni im. Leni­na) było powo­dem strajków.

“Time” przy­po­mi­na, że wyrzu­co­no ją z powo­du jej dzia­łal­no­ści na rzecz robot­ni­ków. Strajk, któ­ry pod­ję­li stocz­niow­cy i pra­cow­ni­cy innych zakła­dów, dopro­wa­dził do pod­pi­sa­nia poro­zu­mie­nia gdań­skie­go i powsta­nia pierw­sze­go wol­ne­go związ­ku zawo­do­we­go w komu­ni­stycz­nej Euro­pie Wschod­niej — “Soli­dar­no­ści”.

“Triumf w Gdań­sku przy­spie­szył upa­dek komu­ni­zmu deka­dę póź­niej. Dopro­wa­dził tak­że do tego, że całe poko­le­nia Pola­ków widzą w Walen­ty­no­wicz mat­kę swo­jej nie­pod­le­gło­ści” — napi­sał “Time”.

Wśród 100 kobiet maga­zy­nu “Time”, któ­re zna­la­zły się w ran­kin­gu są m.in. w 1920 r. sufra­żyst­ki, w 1924 r. Coco Cha­nel, w 1939 r. Bil­lie Holi­day, w 1948 r. Ele­ono­ra Roosvelt, w 1954 Mari­lyn Mon­roe, w 1962 r. Jacqu­eli­ne Ken­ne­dy, w 1976 Indi­ra Ghan­di. W latach 80-tych obok Walen­ty­no­wicz wyróż­nio­no w 1987 r. księż­nę Dia­nę, a w 1989 r. Madon­nę, nato­miast w dzie­więć­dzie­sią­tych, obok lite­rac­kie­go feno­me­nu J.K. Row­ling w 1999, rok póź­niej Made­le­ine Albright.

Tytu­łem Kobiet Roku w dwu­dzie­stu ostat­nich latach “Time” wyróż­nił m.in. w 2004 r. Oprah Win­frey, w 2008 Miche­le Oba­ma, w 2012 zespół Pus­sy Riot, a w 2015 — Ange­lę Merkel.(PAP)