Ope­ra­tor wyciecz­ko­wy Nor­we­gian Cru­ise Line Hol­dings Ltd. zapo­wie­dział w ponie­dzia­łek, że będzie wyma­gał obo­wiąz­ko­wych szcze­pień prze­ciw­ko COVID-19 dla wszyst­kich gości i zało­gi, kie­dy w lip­cu ponow­nie roz­pocz­nie rej­sy z por­tów w USA.

Ogło­sze­nie fir­my jest zgod­ne z naj­now­szy­mi wska­zów­ka­mi ame­ry­kań­skie­go Cen­trum Kon­tro­li i Zapo­bie­ga­nia Cho­ro­bom ( CDC )  dla  stat­ków wycieczkowych.

Ope­ra­tor rej­su od ponad roku odczu­wa skut­ki pan­de­mii, co spo­wo­do­wa­ło poważ­ne rocz­ne stra­ty i spa­dek przy­cho­dów, zmu­sza­jąc go do pod­ję­cia nowych kro­ków, aby zapew­nić klien­tom moż­li­wość ponow­ne­go wypłynięcia.

Roy­al Carib­be­an, któ­ry ma wzno­wić nie­któ­re rej­sy na Kara­ibach w czerw­cu, oraz Nor­we­gian Cru­ise powo­ła­ły tak­że panel eks­per­tów, aby bez­piecz­nie wzno­wić działalność.