W związ­ku z pan­de­mią odwo­łu­je się kon­fe­ren­cje, kon­cer­ty i spo­tka­nia publiczne.

Pre­mier Justin Tru­de­au i jego żona Sophie znaj­du­ją się w izo­la­cji, ocze­ku­jąc na wyni­ki testu COVID-19.

Spo­tka­nie Tru­de­au, pre­mie­rów i rdzen­nych przy­wód­ców, któ­re mia­ło się roz­po­cząć w czwar­tek w Otta­wie, zosta­ło odło­żo­ne na czas nie­okre­ślo­ny w odpo­wie­dzi na wybuch COVID-19.

reklama

„Po nie­daw­nym powro­cie z prze­mó­wie­nia w Lon­dy­nie w Wiel­kiej Bry­ta­nii żona pre­mie­ra Sophie Grégo­ire Tru­de­au zaczę­ła wyka­zy­wać łagod­ne obja­wy gry­po­po­dob­ne gło­si komu­ni­kat pra­so­wy biu­ra premiera.

„Izo­lu­je się w domu w ocze­ki­wa­niu na wyni­ki testu, a jej obja­wy ustąpiły.

Oświad­cze­nie PMO mówi, że Tru­de­au będzie roz­ma­wiał tele­fo­nicz­nie z przy­wód­ca­mi pro­win­cji i tery­to­riów, aby omó­wić „wspól­ne dzia­ła­nia” mają­ce na celu ogra­ni­cze­nie roz­prze­strze­nia­nia się COVID-19.

Otta­wa przy­go­to­wu­je namio­ty izo­la­cyj­ne na wypa­dek wybu­chu COVID-19 wśród Indian i Eskimosów.

 

 

Do czwart­ku w połu­dnie w Kana­dzie zgło­szo­no co naj­mniej 137 domnie­ma­nych i potwier­dzo­nych przy­pad­ków, z jed­ną śmiercią.

W Cal­ga­ry poin­for­mo­wa­no o pierw­szym zna­nym kana­dyj­skim przy­pad­ku dziec­ka z pozy­tyw­nym wyni­kiem na obec­ność wirusa.

W całym kra­ju kon­cer­ty, kon­fe­ren­cje, wyda­rze­nia spor­to­we i inne spo­tka­nia publicz­ne zosta­ły odwo­ła­ne. W czwar­tek liga hoke­jo­wa NHL zawie­si­ła sezon z powo­du COVID-19.

Kana­dyj­ska Agen­cja Zdro­wia Publicz­ne­go (PHAC) nadal oce­nia ryzy­ko dla Kana­dyj­czy­ków jako niskie , ale twier­dzi, że ist­nie­je więk­sze ryzy­ko poważ­nych skut­ków u osób w wie­ku powy­żej 65 lat i osób z obni­żo­ną odpor­no­ścią lub prze­wle­kły­mi sta­na­mi zdrowia.

Pre­mier Onta­rio Doug Ford, któ­ry przy­był już do Otta­wy na zapla­no­wa­ne spo­tka­nia, powie­dział w czwar­tek, że Kana­dyj­czy­cy muszą się zjed­no­czyń, aby prze­trwać kry­zys COVID-19.