W Gdy­ni uli­ce wyludnione
Ruch samo­cho­do­wy mini­mal­ny. Restau­ra­cje zamknię­te z opcją usłu­gi na wynos. Kil­ka dni w skle­pach była pani­ka. Wyda­je mi się że się uspo­ka­ja. Spo­łe­czeń­stwo pol­skie wska­zu­je wg. mnie zro­zu­mie­nie dla posta­no­wień rzą­du. Ogło­szo­no stan zagro­że­nia epidemicznego
W kościo­łach mini­mal­ne uczest­nic­two wier­nych. Zgod­nie z ape­lem arcy­bi­sku­pa Gądec­kie­go aby zre­zy­gno­wać z udzia­łu we mszach świę­tych. TVP codzien­nie o godz 07 00 i 20 00 będzie nada­wać trans­mi­sję z odpra­wia­nia nabożeństw .

Cały czas są nada­wa­ne w TVP pro­gra­my infor­ma­cyj­ne o koro­na­wi­ru­sie. Mini­ster Zdro­wia dr.Szumowski na bie­żą­co infor­mu­je o roz­wo­ju sytu­acji. Gra­ni­ce Pol­ski zamknię­te dla cudzo­ziem­ców z pew­ny­mi wyjąt­ka­mi . Woj­sko Pol­skie poma­ga i wspie­ra Straż Gra­nicz­ną. Pol­ska sta­nę­ła tak jak inne kra­je przed wiel­kim egza­mi­nem z soli­dar­no­ści wobec poważ­ne­go zagro­że­nia pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa. Na chwi­lę obec­ną w Pol­sce jest ok.7500 osób obję­tych kwa­ran­tan­ną. Cho­rych 114. Umar­ły 3 osoby.

J.S.