Kana­dyj­ski urząd skar­bo­wy ostrze­gła, że ​​oko­ło 213 000 Kana­dyj­czy­ków, któ­rzy mogli otrzy­mać dwu­krot­ne wypła­ty w ramach pro­gra­mu kana­dyj­skich świad­czeń w nagłych wypad­kach (CERB), mogą zostać wezwa­ni do zwro­tu pieniędzy.

Spła­ta nie jest jed­nak wyma­ga­na od razu, twier­dzi CRA, ponie­waż agen­cja zawie­si­ła win­dy­ka­cję dłu­gów na czas  pandemii.

CRA wysto­so­wa­ła pisma do osób, któ­re mogły ubie­gać się o kana­dyj­ski zasi­łek pan­de­micz­ny (CERB) zarów­no od Servi­ce Cana­da, jak i CRA.

Agen­cja twier­dzi, że nadal zale­ca, aby ludzie zwró­ci­li wszel­kie fun­du­sze CERB, do któ­rych nie są upraw­nie­ni, do koń­ca roku, ostrze­ga­jąc, że jeśli tego nie zro­bią, kwo­ta poja­wi się na odcin­kach podat­ko­wych T4A i będzie musia­ła zostać zgło­szo­na jako dochód na przy­szło­rocz­nym  zezna­niu podatkowym.

CRA doda­je, że „wnio­sko­daw­cy mogli uczci­wie się pomy­lić pod­czas ubie­ga­nia się o CERB”.

Agen­cja CRA ostrze­gła rów­nież Kana­dyj­czy­ków, aby byli świa­do­mi oszustw zwią­za­nych ze spła­tą CERB, w tym SMS-ów, e‑maili lub tele­fo­nów, któ­re wyda­ją się pocho­dzić od agen­cji  i pro­szą o pie­nią­dze lub dane osobowe.