Oko­ło 30 proc. wszyst­kich zgo­nów na świe­cie wśród osób zaka­żo­nych koro­na­wi­ru­sem zano­to­wa­no we Wło­szech — ogło­szo­no w ponie­dzia­łek w doku­men­cie opu­bli­ko­wa­nym przez rzym­ski szpi­tal zakaź­ny Spal­lan­za­ni. We Wło­szech zmar­ło dotych­czas 1809 osób.

W rapor­cie “Koro­na­wi­rus: to, co nale­ży wie­dzieć” pod­kre­ślo­no, że zmar­li we Wło­szech sta­no­wią dokład­nie 29,5 proc. spo­śród wszyst­kich 6100 na całym świecie.

Ita­lia jest na dru­gim miej­scu po Chi­nach, gdzie zano­to­wa­no 52,3 proc. zgo­nów. Zmar­ły tam 3203 osoby.

Reklama

Na trze­cim miej­scu jest Iran, gdzie zmar­ły 724 oso­by (10 proc. zgo­nów w ska­li glo­bal­nej), a na czwar­tym Hisz­pa­nia (2,2 pro­cent). Tam zmar­ło 297 zaka­żo­nych osób.(PAP)

sw/ mal/