Pra­cow­nik kana­dyj­skiej agen­cji gra­nicz­nej (Cana­da Bor­der Servi­ces Agen­cy) na lot­ni­sku Pear­so­na w Toron­to uzy­skał pozy­tyw­ny wynik testu na nowy koronawirus.

Pra­cow­nik jest w izo­la­cji w domu i prze­strze­ga wska­zó­wek poin­for­mo­wa­ła rzecz­nik pra­so­wy CBSA, Ash­ley Lemi­re, powie­dział w e‑mailu.

Godzi­na i loka­li­za­cja infek­cji są nie­zna­ne, a agen­cja powia­da­mia wszyst­kich pra­cow­ni­ków, któ­rzy mogli mieć kon­takt z osobą..

Reklama

„Podej­mu­je­my kro­ki w celu oczysz­cze­nia miej­sca, w któ­rym pra­co­wał nasz urzęd­nik”, doda­ła Lemire.

„Pra­cow­ni­cy, któ­rzy mogli mieć kon­takt z zara­żo­ną oso­bą, zosta­li popro­sze­ni o samo­kon­tro­lę pod kątem obja­wów i skon­tak­to­wa­nie się z pla­ców­ka­mi zdro­wia publicz­ne­go w celu uzy­ska­nia wska­zó­wek” — doda­je Lemire.