Co naj­mniej 3 pro­win­cje zgło­si­ły spo­łecz­ną trans­mi­sję wiru­sa  w Kana­dzie,  eks­per­ci nale­ga­ją na natych­mia­sto­we działanie

Eks­per­ci twier­dzą, że powszech­na trans­mi­sja COVID-19 przez spo­łecz­ność praw­do­po­dob­nie już ma miej­sce w Kana­dzie, ostrze­ga­jąc, że Kana­dyj­czy­cy powin­ni sko­rzy­stać z porad urzęd­ni­ków zdro­wia publicz­ne­go i zro­bić wszyst­ko, aby zapo­biec wymknię­ciu się wiru­sa spod kontroli.

Trans­mi­sja spo­łecz­no­ścio­wa to roz­prze­strze­nia­nie się cho­ro­by bez związ­ku z podró­żą lub wcze­śniej potwier­dzo­nym przy­pad­kiem, co sygna­li­zu­je rosną­cą licz­bę nie­zgło­szo­nych przy­pad­ków w całym kraju.

REKLAMA

Dr Alli­son McGe­er, spe­cja­li­sta cho­rób zakaź­nych w szpi­ta­lu Mount Sinai w Toron­to, któ­ry pra­co­wał w pierw­szej linii epi­de­mii SARS w 2003 roku, uwa­ża, że ​​nie ma wąt­pli­wo­ści, iż ma to już miej­sce w Kanadzie.

„Nie sądzę, żeby były jakieś wątpliwości”

17:30 po połu­dniu w nie­dzie­lę Onta­rio zgło­si­ło 42 nowe przy­pad­ki COVID-19. Do tej pory tyl­ko pięć z nich zosta­ło powią­za­nych z podró­ża­mi lub wcze­śniej potwier­dzo­ny­mi spra­wa­mi, a 37 ozna­czo­no jako „w toku ”.

Ofi­cer medycz­ny w Otta­wie potwier­dził, że trans­mi­sja spo­łecz­na ma miej­sce w mie­ście , a do 1000 przy­pad­ków pozo­sta­je nie­zgło­szo­nych, i poin­stru­ował wszyst­kich miesz­kań­ców, aby nie wycho­dzi­li z domów z „nie­istot­nych powodów”.

Głów­ny lekarz Alber­ty powie­dział, że w pro­win­cji „praw­do­po­dob­nie obser­wu­je się trans­mi­sję spo­łecz­ną” i zgło­sił w nie­dzie­lę 17 nowych przy­pad­ków, z któ­rych dwa nie mia­ły żad­ne­go związ­ku z podró­żą lub inny­mi przy­pad­ka­mi. Cal­ga­ry ogło­si­ło tak­że stan nad­zwy­czaj­ny z powo­du gwał­tow­ne­go wzro­stu licz­by przy­pad­ków i obaw zwią­za­nych z rosną­cą trans­mi­sją w społeczności.

Dr The­re­sa Tam, dyrek­tor medycz­ny Kana­dy, powie­dzia­ła w nie­dzie­lę, że do tej pory wyko­na­no 25 000 testów COVID-19 w całym kra­ju, a licz­ba przy­pad­ków „gwał­tow­nie rośnie”, szcze­gól­nie w Onta­rio, BC i Albercie.

Dr David Fisman, epi­de­mio­log z Uni­ver­si­ty of Toron­to Dal­la Lana Scho­ol of Public Health, twier­dzi, że gwał­tow­ny wzrost przy­pad­ków COVID-19 w Kana­dzie wska­zu­je, iż trans­mi­sja w spo­łecz­no­ści już trwa.
Fisman uwa­ża, że Kana­da „zmar­no­wa­ła” moż­li­wość ucze­nia się od kra­jów takich jak Chi­ny, Korea Połu­dnio­wa, Sin­ga­pur i Taj­wan w pro­ak­tyw­nym ogra­ni­cza­niu wybuchu.

„Zde­cy­do­wa­li­śmy się pójść dro­gą Włoch i myślę, że nie­ste­ty w tym momen­cie kości zosta­ły rzucone”.

„Mam nadzie­ję, że się mylę” — dodał.