Na sta­cji PKP w Kęp­nie zatrzy­ma­no pociąg rela­cji Poznań — Kra­ków. Pocią­giem podró­żu­je 32-let­ni miesz­ka­niec War­sza­wy z podej­rze­niem zara­że­nia koronawirusem.

W tej chwi­li – jak powie­dział rzecz­nik — pociąg zabez­pie­cza­ny jest przez poli­cję i stra­ża­ków. Dzia­ła­nia pole­ga­ją na tym, żeby oso­by postron­ne nie zbli­ża­ły się do pocią­gu i aby nikt go nie opuścił.

Wstęp­nie znaj­du­je się w nim ok. 50 pasażerów.

Do Kęp­na jedzie z Ostro­wa Wlkp. spe­cja­li­stycz­ny zespół ratow­nic­twa medycz­ne­go. W sta­ro­stwie powia­to­wym w Kęp­nie zwo­ła­no nad­zwy­czaj­ne posie­dze­nie szta­bu kryzysowego.