Tril­lium Health Part­ners (THP), któ­ry nad­zo­ru­je trzy szpi­ta­le w Mis­sis­sau­ga i Toron­to, wdra­ża nowe środ­ki w celu ochro­ny swo­ich pra­cow­ni­ków, pacjen­tów i gości przed koronawirusem.

W ponie­dzia­łek, 16 mar­ca, orga­ni­za­cja poin­for­mo­wa­ła, że ​​pacjen­ci będą mogli przyj­mo­wać tyl­ko jed­ne­go gościa, któ­ry zosta­nie spraw­dzo­ny przy wej­ściu. Wszy­scy odwie­dza­ją­cy, któ­rzy zosta­ną uzna­ni za podat­nych na moż­li­we zaka­że­nie COVID-19, zosta­ną popro­sze­ni o powrót do domu i skon­tak­to­wa­nie się z jed­nost­ką zdro­wia publicz­ne­go. THP zakła­da wyjąt­ki od zasad doty­czą­cych odwie­dzin w nie­któ­rych przy­pad­kach, takich jak koniec życia.

Pacjen­ci i goście zosta­ną popro­sze­ni o wcho­dze­nie przez wyzna­czo­ne wej­ścia i odpo­wiedź na krót­ką ust­ną ankie­tę doty­czą­cą oce­ny sta­nu zdrowia.

reklama

Pra­cow­ni­cy THP muszą rów­nież przejść przez wzmoc­nio­ne środ­ki kontroli.

„Zda­je­my sobie spra­wę, że zmia­ny te mogą zakłó­cać nor­mal­ną ruty­nę i że będą mia­ły wpływ na per­so­nel, wolon­ta­riu­szy,  pacjen­tów i ich rodzi­ny, ale jeste­śmy prze­ko­na­ni, że są one koniecz­ne, aby zapo­biec roz­prze­strze­nia­niu się infek­cji”, stwier­dza THP w infor­ma­cji dla prasy.

Wyzna­czo­ne wej­ścia do szpi­ta­li Tril­lium są następujące:

• Szpi­tal Mis­sis­sau­ga (100 Queen­sway W.) : wej­ście  głów­ne, pogo­to­wia i kli­ni­ki złamań

• Szpi­tal Cre­dit Val­ley Hospi­tal (2200 Eglin­ton Ave. W) : wej­ścia do oddzia­łu ratun­ko­we­go i wej­ście do cen­trum lecze­nia raka Regi­nal Can­cer Car­lo Fidani

• Cen­trum Zdro­wia Queen­sway (150 Sher­way Dr.) : Wej­ście do cen­trum pil­nej opieki