Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych zapra­sza­my do poucza­ją­cej lek­tu­ry, któ­ra pozwa­la stwo­rzyć bar­dziej racjo­nal­ny kon­tekst do uzy­ski­wa­nych na co dzień frag­men­ta­rycz­nych informacji.

https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16–03-2020.pdf