Jeste­śmy świad­ka­mi rewo­lu­cji. Kli­ka uzna­ła, że trze­ba przy­spie­szyć pro­ce­sy ewo­lu­cyj­ne­go roz­wo­ju i wziąć pla­ne­tę na ręcz­ne ste­ro­wa­nie, aby unik­nąć glo­bal­nej kata­stro­fy. Kolej­ny raz jeste­śmy świad­ka­mi myśle­nia bol­sze­wic­kie­go, któ­re zakła­da, że pozna­li­śmy taj­ni­ki roz­wo­ju i po to by szyb­ciej dojść do celu musi­my objąć spo­łe­czeń­stwo total­ną kon­tro­lą. Rodzi się nowy faszyzm — komen­tu­je Andrzej Kumor w nie­dziel­nym pro­gra­mie Joli Ostrow­skiej na falach “Two­je Radio” z Hamilton