Chiny dostarczą UE 2 mln maseczek chirurgicznych, 200 tys. masek z filtrem N95 i 50 tys. zestawów do testów na koronowirusa — poinformowała w środę po rozmowie z premierem tego kraju Li Keqiangiem przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

“Obo­je zgo­dzi­li­śmy się, że wal­ka z koro­no­awi­ru­sem musi mieć zasięg glo­bal­ny, że musi­my się wspie­rać w cza­sie, gdy jeste­śmy w potrze­bie. Chi­ny nie zapo­mnia­ły, że w stycz­niu, gdy one były cen­trum epi­de­mii, UE pomo­gła” — powie­dzia­ła w prze­sła­niu wideo zamiesz­czo­nym na Twit­te­rze von der Leyen.

UE prze­ka­za­ła na począt­ku roku do Pań­stwa Środ­ka 50 ton sprzę­tu ochron­ne­go. Sze­fo­wa KE przy­zna­ła, że dziś to Euro­pa jest cen­trum pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa, dla­te­go sama potrze­bu­je dostaw.

Choć pro­duk­cja zosta­ła zwięk­szo­na, a linie pro­duk­cyj­ne są prze­sta­wia­ne na spe­cjal­ne tory, dalej bra­ku­je odpo­wied­nich pro­duk­tów, by zabez­pie­czać się przed Covid-19. Na efek­ty tych dzia­łań potrze­ba będzie pocze­kać kil­ka tygodni.

Pre­mier Chin obie­cał, że masecz­ki i zesta­wy testo­we mogą zostać wysła­ne do Euro­py natych­miast. “To wspar­cie ma wyso­ką war­tość i jeste­śmy za nie wdzięcz­ni” — oświad­czy­ła prze­wod­ni­czą­ca KE.

Z danych UE (obej­mu­ją­cych też Wiel­ką Bry­ta­nią, Nor­we­gię i Lich­tensz­ta­in) wyni­ka, że w śro­dę było ponad 70 tys. przy­pad­ków koro­na­wi­ru­sa. Naj­gor­sza sytu­acja jest we Wło­szech, gdzie w całym kra­ju zaka­żo­nych jest ponad 28 tys. osób; zmar­ło już pra­wie 3 tysiące.

Z Bruk­se­li Krzysz­tof Strzęp­ka (PAP)