Pre­zy­dent Joe Biden w śro­dę, 18 maja, powo­łał się na usta­wę o pro­duk­cji obron­nej, pró­bu­jąc zwięk­szyć pro­duk­cję mle­ka mody­fi­ko­wa­ne­go dla nie­mow­ląt. Wydał rów­nież zarzą­dze­nie, aby samo­lo­ty przy­wo­zi­ły zaopa­trze­nie zza oce­anu. Ten krok nastę­pu­je po rosną­cej pre­sji ze stro­ny Kongresu.

Oprócz powo­ła­nia się na to pra­wo, Biden ogło­sił „Ope­ra­cję Fly For­mu­la”, któ­ra zapew­ni wska­zów­ki Depar­ta­men­to­wi Obro­ny i Depar­ta­men­to­wi Rol­nic­twa USA (USDA) oraz zaso­bów zdro­wia i usług spo­łecz­nych (HHS) w celu spro­wa­dze­nia dro­gą lot­ni­czą odży­wek dzie­cię­cych speł­nia­ją­cych nor­my bez­pie­czeń­stwa FDA z innych kra­jów. Aby odżyw­ki zosta­ły prze­trans­por­to­wa­ne do USA, Depar­ta­ment Obro­ny wyko­rzy­sta kon­trak­ty z komer­cyj­ny­mi linia­mi lotniczymi.

Pro­blem odży­wek dla nie­mow­ląt jest wyni­kiem zakłó­ceń w łań­cu­chu dostaw i wyco­fa­nia z ryn­ku pro­duk­tów  dla nie­mow­ląt z zakła­du w Stur­gis w sta­nie Michi­gan . Na począt­ku tego roku czwo­ro dzie­ci zosta­ło hospi­ta­li­zo­wa­nych po zje­dze­niu ska­żo­nej for­mu­ły po tym, jak pla­ców­ka Abbott rze­ko­mo zlek­ce­wa­ży­ła pro­ce­du­ry higie­nicz­ne FDA. Jed­no z dzie­ci   zmarło.

Nowe dane uzy­ska­ne przez Daily Mail ujaw­ni­ły, że rodzi­ce w Ten­nes­see są naj­bar­dziej dotknię­ci nie­do­bo­rem mle­ka mody­fi­ko­wa­ne­go dla nie­mow­ląt. Dru­gim,   jest stan Dela­wa­re, w któ­rym miesz­ka pre­zy­dent Joe Biden.

Uchwa­lo­na w 1950 r. usta­wa o pro­duk­cji obron­nej (DPA)  daje pre­zy­den­to­wi USA upraw­nie­nia do naka­zy­wa­nia fir­mom pro­du­ko­wa­nia towa­rów i świad­cze­nia usług w celu wspie­ra­nia obro­ny naro­do­wej. Pra­wo zosta­ło po raz pierw­szy uży­te pod­czas woj­ny kore­ań­skiej.  Jest uży­wa­ne, aby pomóc kra­jo­wi wyjść z klęsk żywio­ło­wych, zapew­nić bez­pie­czeń­stwo ener­ge­tycz­ne, zdro­wie publicz­ne, a nawet chro­nić przed terroryzmem.

W cza­sie pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa admi­ni­stra­cja Trum­pa wyko­rzy­sta­ła DPA, aby naka­zać Gene­ral Motors pro­duk­cję respi­ra­to­rów, a 3M pro­duk­cję masek N95

Admi­ni­stra­cja Bide­na jest  kry­ty­ko­wa­na za zbyt póź­ną reak­cję na kry­zys zaopa­trze­nia w odżyw­ki dla niemowląt.