Ponie­waż Izra­el doświad­cza gwał­tow­ne­go wzro­stu zacho­ro­wań na koro­na­wi­ru­sa, urzęd­ni­cy służ­by zdro­wia pra­cu­ją nad przy­spie­sze­niem dostaw szcze­pio­nek Pfi­zer-BioN­tech, poda­ło w śro­dę Radio Army.

Obec­ny zapas szcze­pio­nek w Izra­elu jest waż­ny tyl­ko do koń­ca lip­ca, a ponie­waż dru­gi z nie­zbęd­nych dwóch zastrzy­ków poda­je się trzy tygo­dnie po pierw­szym, oso­by, któ­re chcą być w peł­ni zaszcze­pio­ne, będą musia­ły to zro­bić w następ­nym dwa tygo­dnie, poda­ła sta­cja. Izra­el nie­daw­no zaczął ofe­ro­wać szcze­pion­ki dzie­ciom w wie­ku od 12 do 15 lat, któ­re wcze­śniej nie były obję­te kra­jo­wym pla­nem szcze­pień, aw cią­gu ostat­nich kil­ku dni urzęd­ni­cy służ­by zdro­wia coraz czę­ściej dora­dza­li rodzi­com, aby szcze­pi­li swo­je dzieci.
Wysił­ki zmie­rza­ją­ce do uzy­ska­nia szcze­pio­nek poja­wi­ły się, gdy Izra­el dru­gi dzień z rzę­du odno­to­wał ponad 100 nowych przy­pad­ków COVID-19. Dzien­na licz­ba przy­pad­ków spa­dła wcze­śniej do kil­ku­dzie­się­ciu lub nawet mniej, aż do nie­daw­ne­go odro­dze­nia pacjen­tów, obwi­nia­nych o wyso­ce zakaź­ny wariant Delta.

Mini­ster­stwo Zdro­wia poin­for­mo­wa­ło w śro­dę, że poprzed­nie­go dnia ziden­ty­fi­ko­wa­no kolej­ne 110 nowych przy­pad­ków koro­na­wi­ru­sa, zwięk­sza­jąc licz­bę aktyw­nych przy­pad­ków do 554. Nowe przy­pad­ki we wto­rek obej­mo­wa­ły 64 dzie­ci i nasto­lat­ki oraz 14 osób wjeż­dża­ją­cych do kra­ju z zagranicy.

Reklama

W odpo­wie­dzi   szef prze­ciw­dzia­ła­nia pan­de­mii Nachman Ash powie­dział, że urzęd­ni­cy ds. zdro­wia przed­sta­wią rzą­do­wi moż­li­we dzia­ła­nia mają­ce na celu powstrzy­ma­nie pan­de­mii, w tym poten­cjal­ny rychły powrót man­da­tu do sto­so­wa­nia masek w pomieszczeniach.

Jeśli ktoś nie czu­je się dobrze, nawet jeśli jest zaszcze­pio­ny, powi­nien przejść testy [na COVID]” – powie­dzia­ła sze­fo­wa publicz­nej służ­by zdro­wia w Mini­ster­stwie Zdro­wia, dr Sha­ron Alroy-Pre­is, pod­czas brie­fin­gu dla dzien­ni­ka­rzy. . Wezwa­ła rów­nież oso­by zaszcze­pio­ne lub wyle­czo­ne z COVID-19 i mają­ce bli­ski kon­takt z oso­bą zaka­żo­ną, aby pod­da­ły się testom.

Izra­el upo­waż­nił w śro­dę urzęd­ni­ków służ­by zdro­wia do pod­da­nia kwa­ran­tan­nie każ­de­go, kto był nara­żo­ny na szcze­gól­nie zakaź­ny wariant COVID-19, nawet jeśli był wcze­śniej zaszcze­pio­ny lub wyle­czo­ny z cho­ro­by, czy­li powi­nien mieć odporność.

Zgod­nie ze zak­tu­ali­zo­wa­ny­mi dyrek­ty­wa­mi Mini­ster­stwa Zdro­wia, oso­bom zaszcze­pio­nym lub wcze­śniej zaka­żo­nym moż­na naka­zać izo­la­cję na okres do 14 dni, jeśli wła­dze uzna­ją, że mogły „być w bli­skim kon­tak­cie z nosi­cie­lem nie­bez­piecz­ne­go warian­tu wiru­sa”. Taka bli­skość może obej­mo­wać bycie pasa­że­ra­mi tego same­go samo­lo­tu, powie­dział mini­ster — poten­cjal­ny czyn­nik tłu­mią­cy stop­nio­we otwie­ra­nie gra­nic Izra­ela dla zaszcze­pio­nych  turystów.

Zwra­ca­jąc się do par­la­men­tu, mini­ster zdro­wia Nit­zan Horo­witz powie­dział, że grzyw­ny w wyso­ko­ści „tysię­cy sze­kli” będą rów­nież nakła­da­ne na oby­wa­te­li lub miesz­kań­ców Izra­ela, któ­rzy podró­żu­ją do kra­jów znaj­du­ją­cych się na czar­nej liście gdzie wystę­pu­je wyso­kie ryzy­ko COVID-19.