Panel eks­perc­ki kie­ru­ją­cy reak­cją na koro­na­wi­ru­sa w Japo­nii może zale­cić zła­go­dze­nie kon­tro­li w regio­nach, w któ­rych nie zaob­ser­wo­wa­no epi­de­mii, poin­for­mo­wał w czwar­tek nadaw­ca NHK, pod­czas gdy Hok­ka­ido przy­go­to­wa­ło się do zakoń­cze­nia sta­nu wyjątkowego.

Eks­per­ci od cho­rób zakaź­nych, któ­rzy spo­tka­ją się w czwar­tek wie­czo­rem, powin­ni zale­cić utrzy­ma­nie kon­tro­li w regio­nach naj­bar­dziej dotknię­tych kata­stro­fą, pod­czas gdy gdzie indziej szko­ły mogły­by zostać ponow­nie otwar­te, a wyda­rze­nia spor­to­we mogą zostać wzno­wio­ne, czy­ta­my w raporcie.

Guber­na­tor Hok­ka­ido, pre­fek­tu­ry o naj­więk­szej licz­bie infek­cji, powie­dział, że jego admi­ni­stra­cja ogra­ni­cza reak­cję na wybuch epi­de­mii, koń­cząc w czwar­tek sytu­ację kry­zy­so­wą, aby przejść do nowej fazy.

Reklama

„Skoń­czy­my stan nad­zwy­czaj­ny zgod­nie z pla­nem 19 mar­ca, a od 20 prze­cho­dzi­my do nowe­go eta­pu w celu prze­zwy­cię­że­nia kry­zy­su zwią­za­ne­go z infek­cja­mi koro­na­wi­ru­sem” — powie­dział w śro­dę dzien­ni­ka­rzom Hok­ka­ido, Naomi­chi Suzuki.

Hok­ka­ido zaob­ser­wo­wał 154 infek­cje od śro­dy. Według ogól­nej licz­by NHK w Japo­nii odno­to­wa­no 923 przy­pad­ki i 32 zgo­ny. Według mini­ster­stwa zdro­wia spo­śród 47 pre­fek­tur Japo­nii 22 mia­ło mniej niż 5 przy­pad­ków koronawirusa.

Sta­ny Zjed­no­czo­ne i więk­szość Euro­py wpro­wa­dzi­ły zaka­zy podró­ży i zablo­ko­wa­ły głów­ne mia­sta, aby spo­wol­nić roz­prze­strze­nia­nie się koronawirusa.

Japo­nia zamknę­ła oko­ło 80% szkół i odwo­ła­ła wie­le wyda­rzeń spor­to­wych, ale jak dotąd powstrzy­ma­ła się od nakła­da­nia suro­wych ogra­ni­czeń na podró­że, fir­my i restauracje.

Sekre­tarz gene­ral­ny gabi­ne­tu Yoshi­hi­de Suga powie­dział, że rząd wysłu­cha wypo­wie­dzi pane­lu eks­per­tów, zanim zde­cy­du­je, co zro­bić z zamknię­ciem szkół i wyda­rzeń publicznych.

 

za Japan Today