Z dnia na dzień świat zachod­ni zaczął koro­na­wi­ru­sa trak­to­wać bar­dzo poważ­nie, pod­czas gdy jesz­cze kil­ka tygo­dni wcze­śniej mówio­no, że Chiń­czy­cy prze­sa­dza­ją — o co chodzi?