Toron­toń­ski szpi­tal Micha­ela Gar­ro­na przyj­mu­je daro­wi­zny w posta­ci masek na twarz i inne­go sprzę­tu ochron­ne­go od lud­no­ści gdyż zaczy­na mieć niedobory.

Dzień wcze­śniej związ­ki zawo­do­we pie­lę­gnia­rek alar­mo­wa­ły że nie w Onta­rio bra­ku­je masek N95 i masek chirurgicznych.

Sto­wa­rzy­sze­nia medycz­ne wzy­wa­ją każ­de­go, kto nie uży­wa obec­nie masek do prze­ka­za­nia ich, aby mogli z nich sko­rzy­stać pra­cow­ni­cy służ­by zdrowia.

Reklama

W szcze­gól­no­ści wezwa­nie kie­ro­wa­ne o prze­ka­za­nie zapa­sów jest to insty­tu­cji oświa­to­wych i pra­cow­ni­ków dentystycznych.

Rząd fede­ral­ny zapew­nia  że dosta­wa  milio­nów masek jest w dro­dze, ale  ist­nie­je oba­wa, że ​​to nie wystarczy.

Szpi­tal Micha­ela Gar­ro­na akcep­tu­je maski odde­cho­we N95, któ­re są w sta­nie odfil­tro­wać małe czą­stecz­ki, maski chi­rur­gicz­ne, gogle, ręka­wi­ce ochron­ne i fartuchy.

W tym szpi­ta­lu w Toron­to znaj­du­je się cen­trum dia­gno­zo­wa­nia COVID-19.