Pre­mier Justin Tru­de­au  po raz ósmy z rzę­du w ponie­dzia­łek wystą­pił na kon­fe­ren­cji pra­so­wej m.in.  ogła­sza­jąc kam­pa­nię infor­ma­cyj­ną war­to­ści 30 milio­nów dola­rów w celu zwięk­sze­nia świa­do­mo­ści na temat dzia­łań rzą­du w spra­wie koronawirusa

Pre­mier roz­po­czął od zbesz­ta­nia tych, któ­rzy „nara­ża­ją sie­bie i innych na ryzy­ko”, nie prak­ty­ku­jąc dystan­su spo­łecz­ne­go, naka­zał Kana­dyj­czy­kom, aby “poszli do domu” i “zosta­li w domu”. „To wszyst­ko, co musi­my robić, i musi­my się upew­nić, że tak się sta­nie, czy to poprzez edu­ka­cję ludzi w zakre­sie ryzy­ka, czy też egze­kwo­wa­nie zasad, jeśli to będzie koniecz­ne. Stwier­dził, że roz­pa­tru­je się wszyst­kie moż­li­we środki”

Zapy­ta­ny, w jaki spo­sób rząd wyeg­ze­kwu­je dystans spo­łecz­ny, Tru­de­au odparł, że rząd fede­ral­ny będzie współ­pra­co­wał z rzą­da­mi pro­win­cji nad opra­co­wa­niem metod, jeśli pew­ne „środ­ki nie zosta­ną pod­ję­te wła­ści­wie”, a jego rząd przyj­rzy się róż­nym środ­kom, któ­re mogą być koniecz­ne do egze­kwo­wa­nia przepisów.

„Wole­li­by­śmy tego nie robić i wie­my, że milio­ny Kana­dyj­czy­ków wyko­nu­ją co do nich nale­ży. Ale ci, któ­rzy tego nie robią, nara­ża­ją wszyst­kich innych, w tym oży­wie­nie gospodarki”.

reklama

Zapy­ta­ny o szcze­gó­ły. Tru­de­au powie­dział, że wszyst­ko, co Usta­wa o sta­nie wyjąt­ko­wym prze­wi­du­je “nadal jest na stole”.

Tru­de­au ogło­sił rów­nież, że rzą­do­we anon­sy mają­ce na celu zwięk­sze­nie świa­do­mo­ści na temat koro­na­wi­ru­sa będą wyświe­tla­ne od koń­ca mar­ca i w kwiet­niu w tele­wi­zji i radiu, a tak­że w publi­ka­cjach drukowanych.

W rekla­mach poja­wi się dyrek­tor ds. Zdro­wia publicz­ne­go Kana­dy dr Tere­sa Tam, któ­ra przy­po­mni Kana­dyj­czy­kom, aby umy­li ręce i pozo­sta­li w domu, aby prak­ty­ko­wać dystans społeczny.

Kie­dy będzie cięż­ko, wiedz, że twój rząd jest przy tobie — zapew­nił pre­mier federalny

Tru­de­au ogło­sił, że rząd udo­stęp­ni 5 miliar­dów dola­rów w posta­ci dodat­ko­wych moż­li­wo­ści kre­dy­to­wych dla rol­ni­ków i pro­du­cen­tów za pośred­nic­twem Farm Cre­dit Canada.

Rząd zain­we­stu­je rów­nież 192 milio­ny dola­rów w pra­ce nad szcze­pion­ka­mi w Kana­dzie, finan­su­jąc dłu­go­ter­mi­no­we rozwiązania.