Tczew­ska para­fia pw. Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go posta­no­wi­ła, że w dobie, kie­dy wier­ni z powo­du zagro­że­nia epi­de­mią koro­na­wi­ru­sa, nie zawsze mogą odwie­dzić kościół — i przy­jąć sakra­ment — przed­sta­wi­cie­le świą­ty­ni — mogą dowieźć komu­nię… do domu. Na swo­im fan­pa­gu para­fia prze­ko­nu­je, że Uber­Ko­mu­nia to bez­piecz­na i bez­płat­na usłu­ga, pod­czas któ­rej zosta­ją dotrzy­ma­ne wszel­kie zasa­dy higie­ny. — czy­ta­my w ser­wi­sie https://www.tcz.pl/

- Sły­szy­my o para­fia­nach, któ­rzy oglą­da­jąc Mszę świę­tą w tele­wi­zji mają łzy w oczach, bo sami nie mogą uczest­ni­czyć w niej fizycz­nie. Dla­te­go już od pierw­szej nie­dzie­li z udzie­lo­ną przez bisku­pa dys­pen­są od obo­wiąz­ku uczest­nic­twa w nie­dziel­nej Mszy świę­tej posta­no­wi­li­śmy wyjść na prze­ciw pra­gnie­niu Eucha­ry­stii. — czy­ta­my na fan­pa­gu para­fii — Uber­Ko­mu­nia to usłu­ga, z któ­rej zupeł­nie za dar­mo może sko­rzy­stać każ­dy para­fia­nin. Wystar­czy wysłać nam w wia­do­mo­ści numer tele­fo­nu, adres oraz licz­bę Komu­nii, jaką ma przy­wieźć ksiądz, zacho­wu­jąc wszel­kie zasa­dy higie­ny. U każ­de­go ksiądz spę­dza tyl­ko pół minu­ty. Przy­go­to­wa­nie do Komu­nii i modli­twa po niej we wła­snym zakre­sie, np. wg poda­ne­go poni­żej wzo­ru. W zależ­no­ści od zapo­trze­bo­wa­nia Komu­nia być może będzie roz­wo­żo­na nie tyl­ko w nie­dzie­lę. O cza­sie zosta­niesz poin­for­mo­wa­ny smsem.

Pro­po­zy­cja para­fii wzbu­dzi­ła żywą dys­ku­sję na face­bo­oku — część wier­nych chwa­li pomysł — “każ­dy ma wybór — nie musi­my zapra­szać księ­dza, jeśli się oba­wia­my wiru­sa, ale jeśli ktoś ma taką potrze­bę, to lepiej tak — niż tłu­my w koście­le”. Nie bra­ku­je też gło­sów kry­tycz­nych — “Ludzie, opa­mię­taj­cie się! Pan Jezus to nie piz­za na telefon!”.

reklama