40 dni dla życia

Dołącz do nas w Mississauga!

40 dni jest spe­cjal­ną akcją modli­tew­ną pro-life w obro­nie dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych, któ­ra odby­wa się przez ofia­rę modli­twy i postu. Jed­ną z form modli­twy jest ciche czu­wa­nie modli­tew­ne przed lokal­ny­mi kli­ni­ka­mi abor­cyj­ny­mi. W Kana­dzie doko­ny­wa­nych jest ponad 100,000 abor­cji rocz­nie i na dzień dzi­siej­szy, dzie­ci nie­na­ro­dzo­ne nie mają żad­nej ochro­ny praw­nej, co pozwa­la na doko­ny­wa­nie abor­cji prak­tycz­nie do momen­tu poro­du włącznie.

Rezul­ta­ty poprzed­nich 26 kam­pa­nii 40 dni dla życia na całym świecie:

  • 18,855 dzie­ci ura­to­wa­nych od aborcji!
  • 221 nawró­co­nych pra­cow­ni­ków kli­nik aborcyjnych!
  • 112 zamknię­tych kli­nik aborcyjnych!
  • UWAGA – ze wzglę­du na restryk­cje zwią­za­ne z COVID-19, wszyst­kie oso­by zobo­wią­za­ne są do prze­strze­ga­nia wyma­ga­nych przepisów.
  • rów­nież ze wzglę­du na tzw. „bub­ble zone” – modli­my się poza stre­fą, po połu­dnio­wej stro­nie Queen­sway, oko­ło 50 metrów na zachód od Con­fe­de­ra­tion Pkwy (w oko­li­cy mostka)
  • dar­mo­wy par­king – bez zmian przy koście­le St. Cathe­ri­ne of Siena
  • zapra­sza­my do modli­twy codzien­nie w godzi­nach: 7am — 7pm
  •  para­fie polo­nij­ne są szcze­gól­nie zapro­szo­ne do modli­twy w każ­dą sobotę

reklama