Pacjen­ci, u któ­rych potwier­dzo­no lub podej­rze­wa się COVID-19, zaj­mu­ją pra­wie jed­ną czwar­tą łóżek na oddzia­łach inten­syw­nej tera­pii w Onta­rio. To ponad 430 osób, jak poda­wa­ło w sobo­tę Cri­ti­cal Care Servi­ces Onta­rio, będą­ce czę­ścią mini­ster­stwa zdro­wia. Rapor­ty o licz­bie hospi­ta­li­zo­wa­nych przy­go­to­wy­wa­ne są codziennie.

W sobo­tę 92 pacjen­tów prze­by­wa­ją­cych na oddzia­łach inten­syw­nej tera­pii mia­ło pozy­tyw­ny wynik testu na koro­na­wi­ru­sa. U kolej­nych 342 podej­rze­wa­no zaka­że­nie. Przy­pa­dek jest kla­sy­fi­ko­wa­ny jako “domnie­ma­ny”, jeśli dana oso­ba ma kaszel lub gorącz­kę i albo prze­by­wa­ła za gra­ni­cą w kra­ju, w któ­rym wystę­pu­je COVID-19, albo mia­ła kon­takt z innym praw­do­po­dob­nym przy­pad­kiem. Wynik bada­nia pacjen­ta “domnie­ma­ne­go” jesz­cze nie jest znany.

Co cie­ka­we urzęd­ni­cy ds. zdro­wia publicz­ne­go poda­ją prze­sta­rza­łe dane. Dr Bar­ba­ra Yaf­fe mówi­ła w sobo­tę o 62 potwier­dzo­nych przy­pad­kach prze­by­wa­ją­cych na oddzia­łach inten­syw­nej tera­pii. Wcze­śniej w śro­dę poda­wa­ła licz­bę 17 pacjen­tów, gdy tym­cza­sem w rapor­cie Cri­ti­cal Care Servi­ces Onta­rio na ten dzień mamy 43. Mini­ster­stwo zdro­wia tłu­ma­czy, że kon­fe­ren­cje pra­so­we odby­wa­ły się przed prze­ka­za­niem naj­now­szych danych.

Tra­vis Kann, dyrek­tor ds. komu­ni­ka­cji mini­ster zdro­wia Chri­sti­ne Elliott, mówił w nie­dzie­lę, że miesz­kań­cy Onta­rio powin­ni być zanie­po­ko­je­ni rosną­ca licz­bą hospi­ta­li­za­cji z powo­du COVID-19, zwłasz­cza, jeśli rośnie licz­ba przy­pad­ków wyma­ga­ją­cych inten­syw­nej opie­ki i respi­ra­to­ra. Dla­te­go waż­ne jest, by słu­chać zale­ceń i pozo­sta­wać w domach. Od tego może zale­żeć życie nasze i innych.

Oddzia­ły inten­syw­nej tera­pii w Onta­rio nie są jed­nak peł­ne. Prze­waż­nie zaję­tych jest 76 proc. miejsc, czy­li dostęp­nych pozo­sta­je oko­ło 500 łóżek. Do tego w poło­wie mar­ca zaczę­to prze­kła­dać ope­ra­cje, co umoż­li­wi­ło zmniej­sze­nie zapo­trze­bo­wa­nia na łóżka.

Według obec­nych pro­gnoz szczyt zacho­ro­wań na COVID-19 w Onta­rio przy­pad­nie na pierw­szą poło­wę kwiet­nia. Pro­gno­zo­wa­ne zapo­trze­bo­wa­nie na miej­sca na oddzia­łach inten­syw­nej tera­pii ma wyno­sić wte­dy powy­żej 700 łóżek.

W onta­ryj­skich szpi­ta­lach na oddzia­łach inten­syw­nej tera­pii dla doro­słych znaj­du­ją się 2053 miej­sca. Według mini­ster­stwa zdro­wia pla­ny na pan­de­mię uwzględ­nia­ją zwięk­sze­nie tej liczby.