Nowy śro­dek zapo­bie­gaw­czy został ogło­szo­ny przez mini­stra bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go pro­win­cji, Mike­’a Farn­wor­tha na począt­ku  tygodnia.

„W zeszłym tygo­dniu PHO [Woje­wódz­ki Urzęd­nik ds. Zdro­wia] prze­ka­zał wska­zów­ki, że maski nale­ży nosić we wszyst­kich pomiesz­cze­niach publicz­nych. To nowe zarzą­dze­nie na mocy usta­wy EPA [Emer­gen­cy Pro­gram Act] zapew­ni nam narzę­dzia nie­zbęd­ne do egze­kwo­wa­nia zale­ceń PAH ”- stwier­dza Farn­worth w komunikacie.

Miesz­kań­cy BC muszą obec­nie nosić maskę w nastę­pu­ją­cych miej­scach publicz­nych wewnątrz pomiesz­czeń: w skle­pach deta­licz­nych i spo­żyw­czych, cen­trach han­dlo­wych, skle­pach mono­po­lo­wych i dro­ge­ryj­nych, restau­ra­cjach, lot­ni­skach, budyn­kach miej­skich, ośrod­kach rekre­acyj­nych, w miej­scach kul­tu, obsza­rach wspól­nych budyn­ków apar­ta­men­to­wych i wie­lu innych.

reklama

Grzyw­ny nie będą mia­ły zasto­so­wa­nia do osób poni­żej 12 roku życia lub osób, któ­re są zwol­nio­ne z obo­wiąz­ku nosze­nia maski.

„Oso­ba może nie być w sta­nie zało­żyć maski ze wzglę­du na stan psy­chicz­ny, lub zdro­wot­ny albo z powo­du upo­śle­dze­nia fizycz­ne­go lub psy­chicz­ne­go” — zapo­wie­dział Farnworth.

„Fir­my powin­ny umiesz­czać ozna­cze­nia doty­czą­ce obo­wiąz­ko­wej poli­ty­ki masko­wa­nia i infor­mo­wać klien­tów o wyma­ga­niach. Oczy­wi­ście, pomi­mo wszel­kich wysił­ków, nie­któ­rzy ludzie łamią zasa­dy, dosko­na­le wie­dząc, co robią. Środ­ki te dają poli­cji i innym funk­cjo­na­riu­szom orga­nów ści­ga­nia narzę­dzia do inter­we­nio­wa­nia i kara­nia takich osób i grup ”.

BC odno­to­wał wzrost licz­by przy­pad­ków koro­na­wi­ru­sa w cią­gu ostat­nich kil­ku tygo­dni. Wczo­raj 13 osób zmar­ło z powo­du koro­na­wi­ru­sa, a tak­że zgło­szo­no kolej­ne 738 nowych przypadków.