Pre­zy­dent USA Donald Trump mówi, że Kana­da pla­nu­je spro­wa­dzić  z powro­tem do domu pra­wie 250 Kana­dyj­czy­ków z dwóch stat­ków wyciecz­ko­wych znaj­du­ją­cych się u wybrze­ży Florydy

Straż przy­brzeż­na Sta­nów Zjed­no­czo­nych pole­ci­ła wszyst­kim stat­kom wyciecz­ko­wym pozo­stać na morzu,   na czas nie­okre­ślo­ny pod­czas pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa, ale Trump poin­for­mo­wał, że Kana­da zabie­rze Kana­dyj­czy­ków z MS Zaan­dam i jej sio­strza­ne­go stat­ku Rotterdam.

„Zdej­mu­je­my Kana­dyj­czy­ków z pokła­du i prze­ka­zu­je­my  wła­dzom kana­dyj­skim. Zabio­rą ich z powro­tem do domu — powie­dział Trump pod­czas codzien­nej kon­fe­ren­cji pra­so­wej w środę.

Reklama

To samo doty­czy oby­wa­te­li Zjed­no­czo­ne­go Kró­le­stwa na obu statkach.

 

Według ame­ry­kań­skiej stra­ży przy­brzeż­nej stat­ki wyciecz­ko­we muszą wysy­łać cięż­ko cho­rych pasa­że­rów do kra­jów, w któ­rych są zare­je­stro­wa­ne jednostki.

Na Zaan­dam i Rot­ter­dam zmar­ły 4 oso­by a bar­dzo wie­le jest zarażonych

Glo­bal Affa­irs Cana­da  w oświad­cze­niu stwier­dza, że na Zaan­dam jest 97 kana­dyj­skich pasa­że­rów i a na Rot­ter­da­mie 157.

Ame­ry­ka­nie nie pozwo­li­li zejść pasa­że­rom na ląd na Flo­ry­dzie ponie­waż tam­tej­szy sys­tem zdro­wot­ny jest już przeciążony