Poli­cja w Toron­to wyda­ła oświad­cze­nie demen­tu­ją­ce nie­któ­re fał­szy­we infor­ma­cje krą­żą­ce w mediach spo­łecz­no­ścio­wych doty­czą­ce man­da­tów za podró­żo­wa­nie samo­cho­dem  w grupie

W mediach spo­łecz­no­ścio­wych opu­bli­ko­wa­no man­dat na 880 dol., któ­ry rze­ko­mo ktoś otrzy­mał, po tym jak poli­cja w Scar­bo­ro­ugh zatrzy­ma­ła samo­chód i usta­li­ła, że dwie oso­by nie były spo­krew­nio­ne.  Man­dat miał być wysta­wio­ny z powo­du naru­sze­nie zasad dystan­so­wa­nia spo­łecz­ne­go, na pod­sta­wie Usta­wy o zarzą­dza­niu kry­zy­so­wym i ochro­nie ludności.

„Poli­cja w Toron­to przy­po­mi­na, że podró­żo­wa­nie lub prze­by­wa­nie w samo­cho­dzie — w tym oso­ba­mi z róż­nych adre­sów domo­wych — w licz­bie do pięć osób  nie jest nie­zgod­ne z pra­wem — czy­ta­my w oświad­cze­niu opu­bli­ko­wa­nym w śro­dę wieczorem.

reklama

„Dyrek­ty­wy rzą­do­we mają zasto­so­wa­nie do„ zor­ga­ni­zo­wa­nych wyda­rzeń publicz­nych i spo­tkań towa­rzy­skich ponad pię­ciu osób.

Poli­cja przy­po­mnia­ła tak­że że skar­gi doty­czą­ce nie­prze­strze­ga­nia zasad dystan­su spo­łecz­ne­go nale­ży kie­ro­wać na numer 311, a nie 911.

Siły poli­cyj­ne w Yor­ku, Peel, Hal­ton i Hamil­ton wyda­ły podob­ne oświad­cze­nia wraz z zale­ce­nia­mi, że jeśli w samo­cho­dzie są wię­cej niż dwie oso­by, to by ogra­ni­czyć się do człon­ków jed­nej rodzi­ny w celu kon­tro­lo­wa­nia roz­prze­strze­nia­nia się COVID-19.