Dane prze­ka­za­ne CBC News poka­zu­ją, że co dzie­sią­ty ze wszyst­kich zna­nych przy­pad­ków Covid-19 doty­czy leka­rzy, pie­lę­gnia­rek, pra­cow­ni­ków opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej i innych pra­cow­ni­ków opie­ki zdrowotnej.

Jest to nie­po­ko­ją­ce, ponie­waż urzęd­ni­cy zdro­wia publicz­ne­go ostrze­ga­ją obec­nie przed spo­dzie­wa­nym wzro­stem licz­by pacjentów.

Pre­mier Doug Ford powtó­rzył to ostrze­że­nie w środę.

Reklama

Te dwa naj­bliż­sze tygo­dnie będą abso­lut­nie kry­tycz­ne, ponie­waż wie­my, że nad­cho­dzi gwał­tow­ny wzrost — powie­dział Ford.

Dane poka­zu­ją 229 potwier­dzo­nych przy­pad­ków wśród pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia, a  co naj­mniej 31 z nich jest w Toronto.

Sto­wa­rzy­sze­nie szpi­ta­li w Onta­rio ostrze­gło, że w wie­lu szpi­ta­lach bra­ku­je środ­ków ochro­ny oso­bi­stej, zwłasz­cza masek.

W śro­dę pro­win­cja uru­cho­mi­ła fun­dusz w wyso­ko­ści 50 milio­nów dola­rów, aby pomóc przed­się­bior­stwom we wdro­że­niu  pro­duk­cji sprzę­tu medycz­ne­go i środ­ków ochro­ny oso­bi­stej dla pra­cow­ni­ków pierw­szej linii.