Żydow­ski Szpi­tal Ogól­ny w Mont­re­alu wal­czy z wybu­chem koro­na­wi­ru­sa za pomo­cą „rewo­lu­cyj­nej” apli­ka­cji, któ­ra może moni­to­ro­wać para­me­try życio­we ludzi, gdy patrzą na ekran smartfona .

Dr Law­ren­ce Rosen­berg twier­dzi, że apli­ka­cja  chro­ni per­so­nel i zapew­nia pacjen­tom bar­dziej sku­tecz­ną opiekę.

Według Rosen­ber­ga korzy­sta­nie z apli­ka­cji przez sys­tem opie­ki zdro­wot­nej jest pierw­szym tego rodza­ju wypad­kiem na świecie.

Reklama

Apli­ka­cja pozwa­la per­so­ne­lo­wi ogra­ni­czyć kon­takt z zara­żo­ny­mi pacjen­ta­mi, znacz­nie zmniej­sza­jąc ich ryzy­ko zara­że­nia i roz­prze­strze­nia­nia się wirusa.

„Na przy­kład pie­lę­gniar­ki segre­gu­ją­ce  tria­ge  mogą spraw­dzać para­me­try życio­we (czę­stość akcji ser­ca, czę­stość odde­chów i nasy­ce­nie krwi tle­nem) bez doty­ka­nia pacjen­tów; stan nie­któ­rych hospi­ta­li­zo­wa­nych pacjen­tów moż­na moni­to­ro­wać z łóżek; a para­me­try życio­we pacjen­tów w domu moż­na zdal­nie skon­tro­lo­wać ”- wyja­śnił. „Tech­no­lo­gia może nawet wykryć sub­tel­ne zmia­ny, któ­re w prze­ciw­nym razie mogły­by pozo­stać nie­zau­wa­żo­ne. Dodat­ko­wą zale­tą jest to, że pra­cow­ni­cy rza­dziej wcho­dzą do pomiesz­czeń pod­da­nych kwa­ran­tan­nie, zapa­sy sprzę­tu ochron­ne­go star­czą na dłużej ”.

Mont­re­al Gazet­te dono­si, że izra­el­ska fir­ma Binah.ai opra­co­wa­ła pod­sta­wo­wą tech­no­lo­gię, któ­ra zosta­ła wyko­rzy­sta­na przez apli­ka­cję Care­bo­ok Tech­no­lo­gies z Mont­re­alu. Na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej Care­bo­ok infor­mu­je, że jej apli­ka­cja MyVi­tals COVID-19 już wkrót­ce poja­wi się w Quebe­cu. Mówi się tam, że apli­ka­cja zosta­ła zapro­jek­to­wa­na we współ­pra­cy z Żydow­skim Szpi­ta­lem Ogólnym.